GY汉语字典

”字的解析

拼音: 笔划: 8
部首: 五笔: thcy
  相关词语 | 相关成语 | 相关歇后语
基本解释


那,那个:彼岸。此起彼伏。
他,对方:知己知彼。彼此。
己此

笔画数:8;
部首:彳;
笔顺编号:33253254


详细解释

bǐ
【代】
(形声。从彳,皮声。“彳”(chì)。本义:流行、传播,施加)
那,与“此”相对〖that〗
彼,对此称彼也。——《玉篇》
逝将去女,适彼乐土。——《诗·魏风·硕鼠》
彼君子兮,不素食兮。——《诗·魏风·伐檀》
此土延续石耳。——宋·沈括《梦溪笔谈》
又如:彼此腾倒着做(彼此交换。骂西门庆与书童有染,而书童又与李瓶儿有染);彼苍(指天);此起彼伏;彼人(那人)
另一个事物〖theother;theanother〗
知彼知己,百战不殆。——《孙子·谋攻》
又如:由此及彼
他,他们〖theotherpart〗
彼与彼年相若也。——唐·韩愈《师说》
幸而杀彼,甚善!——唐·柳宗元《童区寄传》

彼岸
’àn
〖theothershore〗∶另一边,对岸
大西洋彼岸
〖realm〗∶比喻所追求和向往的一种境界
到达理想的彼岸
〖Faramita〗∶佛教。认为脱离尘世烦恼、取得正果之处
彼苍
cāng
〖bluesky;Heaven〗天的代称。《诗·秦风·黄鸟》:“彼苍者天。”苍,天色
幸彼苍默佑。——《广州军务记》
彼此

〖eachother;bothparties;oneanother;youandI〗对称词。指你我、双方,那个和这个
彼此错杂。——清·徐珂《清稗类钞·战事类》
军中之将,各有彼此。——《资治通鉴》
彼此彼此

〖somustyou;sohaveyou;sodoyou〗∶常用做客套话,表示大家一样
您辛苦啦!——彼此彼此
〖allthesame〗[方言]∶含义是:大家一样
反正大家都是二级工,彼此彼此
彼等
děng
〖they〗不包括说话的人或作者在内的一群非特指的人或势力;尤指对说话者或写作者所强加的那不受欢迎的限制行为或决定应该负责的一群人或势力
彼人
rén
〖thatperson〗那人
彼时
shí
〖thattime〗那个时候
彼一时,此一时
yīshí,cǐyīshí
〖thatwasonesituation,andthisisanother;timeshavechanged〗指时间不同,情况也不一样了

同音字

bǐ (22)

相关词语
彼岸 彼苍 彼倡此和 彼唱此和 彼此 彼此彼此 彼此一样 彼得卢惨案 彼等 彼各 彼何人斯 彼己 彼记 彼竭我盈 彼其 彼弃我取 彼人 彼时 彼我 彼一时,此一时 彼亦一是非,此亦一是非 彼哉彼哉 彼中 彼众我寡
更多有关彼的词语>>
相关成语
彼倡此和 彼唱此和 彼此彼此 彼此一样 彼何人斯 彼竭我盈 彼弃我取 彼一时,此一时 彼亦一是非,此亦一是非 彼哉彼哉 彼众我寡
更多有关彼的成语>>