GY汉语字典

”字的解析

拼音: bàng 笔划: 12
部首: 五笔: wupy
  相关词语 | 相关成语 | 相关歇后语
基本解释

bàng
靠:依山傍水。
临近:傍晚。傍黑。傍亮。

笔画数:12;
部首:亻;
笔顺编号:324143454153


详细解释

bàng
【副】
(形声。从人,旁声。本义:靠近,临近)同本义〖beside;becloseto〗
傍,近也。——《说文》
双兔傍地走。——《乐府诗集·木兰诗》
又如:傍边(靠近边沿);傍通(靠近四方通达之地);傍境(边境);傍户而立


bàng
【动】
依附,依靠〖dependon〗。如:傍人门户;傍依(依靠之物);傍靠(依靠,紧靠)
辅佐〖assistaruleringoverningacountry〗
四贤傍之。——《新书》
顺着;沿着〖follow〗。如:傍照(依照,仿照)
陪随,陪伴〖accompany〗。如:傍个影儿(露面;亮相)

bàng
【名】
同“旁”。旁边,侧〖side〗
傍,近也。——《说文》。按,与旁别,四旁四方皆当作此,犹边际也。
傍,侧也。——《广韵》
玄应声恸哭,酸感傍人。——《世说新语·夙惠》
白马金具装,横行辽水傍。——孔稚圭《白马篇》
两家求合葬,合葬华山傍。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
又如:傍门(佛教指学佛而得正误者为正果,指外道为傍门;道家以修炼金丹、全身保真为正道,余皆为傍门);傍支(分支);傍览(从旁观看、打量);傍观(在近旁观看);傍若无人(好像旁边没有人在,形容神情态度高傲自如)
他人〖other〗。如:傍舍(他人的房舍);傍说(他人的主张)
旁系〖side〗。如:傍尊(指伯父、叔父等旁系尊长);傍荫(旁系亲属袭封官职爵位);傍亲(旁系亲属);傍继(出继旁系亲属)
唐代州名。在今云南双柏县境〖Pangprefecture〗

bàng
【形】
广博;普遍。同“旁”〖extensive〗。如:傍施(博施;广被);傍及(遍及;推及);傍通(学问广博通达);傍接(广为交接、应酬);傍概(广泛概括);傍落(坠入他途)
〖动〗∶交错〖interlock;crisscross〗。如:傍午(纵横交错);傍生(交错丛生)

傍边儿
bàngbiānr
〖near〗[方言]∶离得很近
傍黑儿
bànghēir
〖atdusk〗[方言]∶黄昏;傍晚
傍近
bàngjìn
〖near〗靠近;临近
傍近江边
傍亮儿
bàngliàngr
〖atdawn〗[方言]∶天要亮的时分
傍柳随花
bàngliǔ-suíhuā
〖prostitute〗春天依倚花草柳树而游乐的情调。亦作“傍花随柳”
云淡风轻近午天,傍花随柳过前川。——程颢《春日偶成诗》
旧时也比喻狎妓
一笑情通,傍柳随花,偎香倚玉,弄月搏风。——元·徐琰《青楼十咏·初见》
傍人篱壁
bàngrén-líbì
〖dependent〗比喻依傍他人的余荫,犹不能自立
“仆之诗辨,…是自家闭门凿破此片田地,即非傍人篱壁,拾人涕唾得来者。——宋·严羽《沧浪诗话·答出继叔临安吴景仙书》
傍人门户
bàngrén-ménhù
〖dependent〗比喻依赖他人,寄人篱下
傍晌,傍晌儿
bàngshǎng,bàngshǎngr
〖towardnoon〗[方言]∶接近中午的时分
傍晚
bàngwǎn
〖evening;atdusk(nightfall);towardevening〗靠近晚上的时候。亦称“黄昏”
傍午
bàng
〖nearnoon〗意同“傍晌”。接近中午时会
做工的人,傍午傍晚散了工,每每花四文铜钱,买一碗酒。——鲁迅《孔乙己》

同音字

bàng (19)

相关词语
傍僾 傍白 傍傍 傍边 傍边儿 傍薄 傍不肯 傍掣 傍犯 傍费 傍夫 傍概 傍顾 傍观 傍观必审 傍观冷眼 傍观者清 傍观者审,当局者迷 傍贯 傍黑 傍黑儿 傍扈 傍花随柳 傍皇 傍偟 傍徨 傍及 傍戟 傍继 傍暨 傍荐 傍角儿 傍接 傍今 傍近 傍境 傍絶 傍靠 傍览 傍亮 傍亮儿 傍邻 傍柳随花 傍落 傍门 傍门依户 傍明 傍囊 傍纽 傍排
更多有关傍的词语>>
相关成语
傍观冷眼 傍观者清 傍观者审,当局者迷 傍花随柳 傍柳随花 傍门依户 傍人篱壁 傍人篱落 傍人门户 傍若无人
更多有关傍的成语>>