GY汉语字典

”字的解析

拼音: bàn 笔划: 19
部首: 五笔: urcu
  相关词语 | 相关成语 | 相关歇后语
基本解释

bàn
组成花冠的各片:花瓣。
植物的种子、果实或球茎可以分开的片状物:豆瓣儿。蒜瓣儿。
物体破裂分成的部分。
量词。

笔画数:19;
部首:瓜;
笔顺编号:4143113335444143112


详细解释

bàn
【名】
(形声。从瓜,辡(biǎn)声。本义:瓜类的籽)
同本义〖melonseeds〗
瓣,瓜中实也。——《说文》
瓠栖瓣。——《尔雅》。按,今曰瓜子仁。
水中有甘蔗,及梅李核瓜瓣。——南朝宋·谢惠连《祭古冢文》
瓜果的分瓤〖pulp〗
朱橘香苞数瓣分。——元稹《贬江陵途中寄乐天》
又如:橘瓣,瓜瓣
组成花冠的各片〖petal〗。如:花瓣
植物的种子、果实或球茎可以分开的片状物〖segment〗
面如桃瓣,目若秋波。——《红楼梦》
又如:豆瓣;蒜瓣
物体自然地分成或破碎后分成的部分〖section〗。如:七棱八瓣;摔成几瓣


bàn
【量】
用于花瓣、叶片或种子、果实、球茎分开的小块儿〖segment〗
种柳,先于土坑中置蒜一瓣,甘草一寸,永不生虫。——《格物粗谈》

瓣膜
bàn
〖valvule〗一种小瓣或类似小瓣膜的结构

同音字

bàn (16)

相关词语
瓣膜 瓣胃 瓣香
更多有关瓣的词语>>