GY汉语字典

”字的解析

拼音: 笔划: 6
部首: 五笔: hxn
  相关词语 | 相关成语 | 相关歇后语
基本解释


这,这个,与“彼”相对:此间。此后。此生。长此以往(老是这样下去)。从此。因此。
这里,这儿:到此为止。


笔画数:6;
部首:止;
笔顺编号:212135


详细解释


【代】
(会意。从止,从人。甲骨文字形,左边是一只脚(止),右边是“人”,意思是一只脚踩在别人身上,是“跐”()的本字。①本义:踩,踏。②指示代词,这)
这;这个〖this〗。表示近指的代词,与“彼”相对
陈康肃公尧咨善射,当世无双,公亦以此自矜。——欧阳修《卖油翁》
又如:此等(这样);此生(这辈子);此地(这里);此个(这个);此家(此人)
表示此时或此地〖here〗。如:由此往南;此外;此发彼应
如此,这般〖so;such〗
虎因喜,计之曰:“技止此耳!”——柳宗元《黔之驴》
又如:此以(是以,因此)【副】
乃;则〖consequently〗
有德此有人,有人此有土,有土此有财,有财此有用。——《礼记·大学》

此岸
'àn
〖temporality〗佛教用语。指存在生老病死的凡尘之世
此辈
bèi
〖suchpeople〗这类人
勿与此辈来往
此地无银三百两
dìwúyínsānbǎiliǎng
〖no300taelsofsilverburiedhere—aguiltypersongiveshimselfawaybyconspicuouslyprotestinghisinnocence〗比喻本想隐藏、掩饰,结果反而暴露
此伏彼起
fú-bǐqǐ
〖uphere,downthere〗见“此起彼伏”
此间
jiān
〖here〗此地
此间已有传闻
此刻

〖this〗现在这个时候
此起彼伏
qǐ-bǐfú
〖riseoneafteranother〗这里起来,那里伏倒或这边起来,那边伏倒。形容高潮迭起,从未止息
争取自由解放的斗争此起彼伏
此外
wài
〖besides〗∶除此以外
〖moreover〗∶在已提到的东西上外加的事情
此外,还可以使这个小机件用来压印可爱的浮雕图案
此致
zhì
〖withgreetings〗——用于书信、报告等末尾,表示亲切祝愿或友好地致意

同音字

cǐ (6)

相关词语
此起彼落 此一时彼一时 此问彼难 此外 此他 此事体大 此时无声胜有声 此时 此生 此若 此起彼伏 此路不通 此刻 此君 此界彼疆 此疆尔界 此疆彼界 此间 此家 此际 此呼彼应 此后 此恨绵绵 此个 此伏彼起 此风不可长 此番 此发彼应 此而可忍,孰不可容 此而可忍,孰不可忍 此段 此动彼应 此地无银三十两 此地无银三百两 此地 此等 此次 此处不留人,自有留人处 此处不留人,会有留人处 此唱彼和 此辈 此岸 此属 此中三昧 此中多有 此致 此豸 此者 此以 此一时,彼一时
更多有关此的词语>>
相关成语
此唱彼和 此处不留人,会有留人处 此处不留人,自有留人处 此地无银三百两 此动彼应 此而可忍,孰不可忍 此发彼应 此风不可长 此伏彼起 此恨绵绵 此呼彼应 此疆尔界 此界彼疆 此起彼伏 此起彼落 此事体大 此问彼难 此一时,彼一时 此一时彼一时 此中三昧
更多有关此的成语>>
相关歇后语
此地无银三百两 此曲只应天上有
更多有关此的歇后语>>