GY汉语字典

查找部首“”,找到 113 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

8

(1)

10

(1)

dāo

11

(1)

12

(5)

fáng tún 鱿 yóu

13

(15)

bà , bō bào hòu nián píng tái yóu zhǎ yìn

14

(18)

ér guī , huá , xié hòu jiāo jié kào kuài tóng wěi xiān , xiǎn xiǎng xún zéi zhǎ

15

(13)

gěng gǔn huàn jiān jūn lián shā shí tiáo yǒng

16

(16)

chāng diāo fēi jīng kūn líng nián qīng , zhēng shēn shī zōu

17

(17)

biān 鲿 cháng dié ě fèn huáng jiāng qiū quán sāi sāo wēi wēn qiú

18

(7)

áo guān jiān páng yáo

19

(9)

biào biē mán mǐn wèi xuě yōng

20

(5)

guì , jué lín shàn zūn

21

(4)

gǎn zhān

22

(1)

guǎn