GY汉语字典

查找部首“”,找到 306 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

11

(1)

13

(5)

ai , li dāo rén

14

(5)

diào hóng tuō

15

(25)

bǎn é fáng fén háng jiè mo ma , na , zi shā shěn tún wén yóu yuán

16

(30)

bào chou diāo dōng gǔn hān 魿 líng nián píng qiú shi tái tuó wèi xiá xīng yìn yóu zhǎ

17

(34)

ān bìng cheng ér guī hòu huí jiāo jié kào la , luo liè luò shān shū tiáo tóng wéi wěi xiān xiǎng xiu zhǎ zhào zhū chūn

18

(36)

tuō gěng gǔn huàn jūn kào li méng miǎn něi qīn qiú shā shā shāo shēn suō ka , ke , nou , zi xiǎng yǒng 鮿 zhé ba , li , si , xi téng

19

(39)

chāng chún diāo dōng fēi jiǎn jīng jiù kūn lái líng lún měng něi nián qiè qīng ruò shēn shī duo , ji , wu , ya zhì zhǒu zhū zōng zōu

20

(37)

biān 鯿 biān chūn dié è hóu huàn huàn huáng jiān liàn qiū qiū quán róu sāi sāo shén shi tuǒ wēi wēi wēn xiā xīng yǎn yáng zéi zōng

21

(23)

áo è guān hào jiān lián liú páng qián xiū ruò shī shí téng tiáo wēn yáo yóng zhú

22

(23)

piào biē huáng huī 鰿 jiān jiāng kāng mán mǐn qiú shēn ao xiàng xuě yōng zhāng zhuān

23

(18)

fān fèn guì jiǎo lín yáo shàn shàn yìng se xún xún ai , suo zūn

24

(16)

ai gǎn guān guì hòu kuài ha , ta sāo shi zéi zhān

25

(6)

cháng miè xiǎng

26

(3)

liè zhēn

27

(2)

è

28

(1)

guàn

30

(1)

33

(1)

xiān