GY汉语字典

查找部首“”,找到 70 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

10

(1)

biāo

12

(1)

kūn

13

(2)

kūn

14

(8)

bìn dàn fǎng kūn máo rán xiū

15

(9)

bào máo rán tiáo

16

(9)

ér gōng kuò èr xiū zhēng

17

(7)

bìn péng shāo 髿 shā zhuā

18

(5)

péng quán sōng zōng

19

(7)

duǒ jiǎn jiū shùn zōng

20

(6)

bìn lián péng zhěn

21

(3)

mán mán sān

22

(4)

qiān qiān sēng

23

(4)

huán kuò liè nóng

24

(2)

bìn níng

25

(1)

liè

27

(1)

ráng