GY汉语字典

查找部首“”,找到 63 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

3

(1)

5

(1)

6

(4)

chí duǒ , tuó xùn

7

(4)

8

(13)

jià shǐ dài , tái tuó 驿 zǎng zhù zōu

9

(9)

biāo hài huá jiāo luò pián xiāo yīn

10

(6)

chěng jùn qīn xīng yàn

11

(7)

cān zhuī zōng

12

(5)

kuí piàn sāo zhì

13

(4)

ào liú qiān shàn

14

(4)

biāo , piào cōng luó

15

(1)

chǎn

17

(1)

zhòu

19

(1)

20

(2)

shuāng xiāng