GY汉语字典

查找部首“”,找到 51 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

6

(1)

8

(2)

dǐng qǐng

9

(4)

hān shùn xiàng

10

(8)

bān dùn háng wán

11

(4)

gěng lǐng

12

(9)

jiá jié jiǒng sòng tǐng yǐng

13

(7)

hàn pín hui tuí yǐng yíng

14

(1)

15

(5)

é è yán yóng zhuān

16

(4)

diān mān niè sǎng

18

(2)

hào lèi

19

(1)

chàn

20

(1)

21

(1)

pín

23

(1)

quán