GY汉语字典

查找部首“”,找到 53 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

8

(1)

zhuī

10

(7)

juàn , jùn nán , nàn sǔn zhī

11

(4)

qiāo , qiǎo , què

12

(11)

gù , hù huán jùn jiān qín xióng yā , yǎ yàn

13

(5)

chú gòu yōng zhì

14

(4)

luò

15

(1)

16

(2)

chóu diāo

17

(3)

guàn huò suī

18

(9)

chóu chú hàn shuāng guī yōng

19

(2)

liù nán

21

(1)

24

(2)

chóu

28

(1)