GY汉语字典

查找部首“”,找到 352 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

2

(1)

4

(4)

dèng duì tíng

5

(14)

hán kuàng māng qiān qióng shān xìn tuó

6

(38)

bǎn bāng bīn cūn dǒu ài fāng fáng kēng huǒ jiē jǐng kàng nā , nà , nè , nèi , nuó péi ruǎn shěn shēng xié , yé xīn xíng yáng yáng yīn yīn yuán yǔn zhèn zhǐ

7

(40)

ā , ǎ , à , ē bēi , pí , pō bèi bǐng bǐng chén chēng diàn , yán ě hán lín lín lǒng liù , lù qiū shào tái tuó tuó xíng yóu zōu zuò

8

(41)

chéng duò duò ér gāi gāi guī guǐ hòu huán , xún jiá jiàng , xiáng jiāo kuài kuāng láng lòu bǎi , mò píng shǎn shī shū xiàn xíng yán yùn zhèng zhì zhū

9

(37)

chú chún dǎo dǒu dòu gào gěng hǎo jiá jùn jùn láng láng niè qiào bèi shǎn shēng xiá xiǎn xiàn xíng yǐng yuàn yún yǔn zhèn zhì

10

(39)

chēn chén chuí dān dao dōu , dū duì guō lái líng lún péi fèi qīng ruò shēng tán táo , yáo xiǎn xiàn xiāng xiáo yīn yóu zhōu zhǔ zōu zōu

11

(40)

àn bèi chóng duì ě hóu huáng jiē juàn kuí lóng méi niè qiāo réng shū sōu suī , suí suí wēi wēi kuí , wěi xiá xiāng xiāng yǎn yàn yáng yīn yīn yǐn yùn

12

(22)

ài áo chù gāi huī mào míng hào táng xiāng yǎn yún yǔn zōu

13

(20)

cháo dǎo liǎo màn qiāo qiāo sa táng yān yín yǐn yōng zhāng zhàng zhuān

14

(22)

dān dèng dèng fén lín lín lín mào méng rǎo shàn suí suì tuí wéi xún zēng zhèng

15

(7)

cào fēng kuài méng xiǎn

16

(9)

dǎo ér kuàng yǐn zhì zōu

17

(6)

chán huī liǎn yōu zàn

18

(3)

yàn cuó , zàn

19

(5)

chán huān líng lǒng

20

(2)

fēng

21

(2)

zàn