GY汉语字典

查找部首“”,找到 61 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

3

(1)

mén

4

(1)

shuān

5

(1)

shǎn

6

(5)

chuǎng hàn wèn yán

7

(10)

hóng jiān , jiàn kàng mēn , mèn mǐn rùn wéi xián

8

(2)

nào zhá

9

(10)

guī kǎi mǐn wén zhèng

10

(5)

jiū kǔn làng yuè chuài

11

(12)

chǎn chāng dū , shé ě , yān hūn wén yān yán

12

(5)

huì kuò lán què

13

(6)

jué , quē , què tián

14

(1)

kàn

15

(1)

chuài

16

(1)

huán