GY汉语字典

查找部首“”,找到 273 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

5

(1)

jīn

6

(2)

7

(7)

dīng , dìng liǎo , liào zhāo zhēn

8

(12)

chāi chuàn diào fán mén qiān shān , shàn yáng

9

(26)

bǎn bèi chāo dǒu dùn fāng gài gāng , gàng gōu huǒ jūn kàng niǔ qián qīn tài xíng yào , yuè zhōng

10

(36)

bào diàn , tián duó jiǎ líng mǎo pī , pí qiān , yán qián qián shì shuò tǎn tiě xuàn yóu yuè zhēng zuān , zuàn

11

(48)

ǎn chǎn chēng , dāng chéng chòng diào diū ěr , èr huá jiá jiǎo kǎi kào lǎo máng míng náo quán shā tāng , tàng diào , yáo dìng , tǐng tóng xǐ , xiǎn xiān xíng yīn yín yǒu zhá zhēng , zhèng zhì zhū

12

(34)

ā chú cuò é fēng gào guō jiǎn , jiàn jū , jú kāi kēng lāi láng láo liàn liǔ lüè pū , pù qǐn ruì suǒ xiāo xīn xiù wú , yǔ zèng zhù

13

(29)

bēn chāng chuí cuò dìng huō jiàn jǐn juǎn kūn luó máo měng nuò péi qiāng tán xiān yīng zhě zhì zhuī

14

(20)

āi chā duàn ě fèi huán huáng juān kǎi lòu méi měi qiāng qiāo qiè sōu zhōng

15

(19)

bàng bīn gǎo , hào jiā liú , liù niè niè róng tǎng zhèn shàn shàn

16

(14)

bèng biāo dī , dí jìng liú luó màn tāng , táng xuàn yōng zhuō

17

(14)

xín cuān , cuàn dèng duì , dūn jué lán liào qiāng , qiǎng

18

(6)

huán huò léi lián zhuó

19

(1)

chǎ

20

(2)

biāo

22

(2)

chán xiāng