GY汉语字典

查找部首“”,找到 44 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

8

(1)

jīn

10

(1)

13

(1)

jiàn

14

(5)

chì jūn luán qiōng

15

(7)

pàn shì tiáo yún zàng

16

(6)

jiān zàn zhēn

17

(5)

jiàn móu qiāo xiǎn

18

(5)

ào liú pán tiáo yíng

19

(5)

áo lóng piě suì zàn

20

(1)

duī

21

(1)

bèi

22

(3)

jiàn qīng yīng

24

(1)

xīn

27

(1)

luán

28

(1)

záo