GY汉语字典

查找部首“”,找到 232 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

3

(1)

chuò

4

(1)

yi

5

(6)

biān dào liáo réng shi

6

(14)

辿 chān gān guō , guò ji mài qiān xùn

7

(24)

chí é fǎn háng hái , huán jìn jìn lián wàng wéi yíng yuǎn yùn zhè , zhèi zhūn

8

(23)

chè chén zhì dài dié ěr jiā jìng jiǒng chí pǎi , pò ke , o , pi shù táo tiáo zhù

9

(23)

bèng dòng dùn hòu huí jié jiǒng liè nǎi páng shì sòng táo 退 tuì xuǎn 迿 xùn xùn yòu zhuī

10

(30)

chěng dòu féng gu guàng huí jìng lián qiú qiú qūn shì suò tōng , tòng tòu xiāo yōu zào zhè zhú

11

(23)

bèn bèng chuō cuò dǎi , dài guò huàn jìn zhú kuí lái luó nuò wēi yóu yuǎn zhōu

12

(29)

biàn chí chòu chuán dàng dào dùn ě ě huáng nan qiú shí suí suí , suì wéi xiá yǎn wèi , yí yóu yùn zhēn

13

(17)

áo chí cuō gòu liú , liù he , wo qiǎn ta xùn yáo yáo yuǎn

14

(11)

chì dùn guàn lóu shì zāo zhāng zhē

15

(12)

chí è liáo lín mài qiān rào téng xuǎn zūn

16

(7)

huán shì xiè yāo zhān

17

(4)

biān ěr miǎo suì

18

(3)

biān

19

(1)

yuán

21

(1)

yáo

22

(2)

luó