GY汉语字典

查找部首“”,找到 64 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

4

(2)

chē , jū

5

(3)

gá , yà , zhá

6

(1)

guǐ

7

(3)

dài rèn xuān

8

(7)

ě hōng lún ruǎn zhuái , zhuǎn , zhuàn

9

(12)

lu qīng yáo zhěn zhǐ zhóu , zhòu

10

(11)

huī , hún 轿 jiào jiào quán shì zǎi , zài zhì zhōu

11

(3)

liàng zhé

12

(8)

bèi chuò gǔn huī liáng niǎn wǎng

13

(7)

còu hún pèi shū wēn

14

(4)

xiá yuán niǎn , zhǎn

15

(1)

16

(2)

lín zhé