GY汉语字典

查找部首“”,找到 266 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

7

(2)

9

(1)

10

(6)

bào , bō dǔn 趿 kuà

11

(14)

chěn fāng jiǎn jué qí , qì qiāng , qiàng yuè yuè zhǐ

12

(28)

diē fū , fú jiā jiàn jiàn lì , luò líng mèi pán páo , pǎo qiǎ shān tái dié tuó tuò zhí zhù

13

(31)

pián cǎi dié cī , cǐ dài duò duǒ gēn guì jiá jiāo kuà kuǐ qiāo qióng quán tiào xiān xiǎn xiáng zhēng zhì zhū zhuǎi

14

(20)

chóu chuò cūn jiǎo jìng liáng , liàng móu niè qiāo shū shū 跿 xiāo xué yǒng

15

(39)

cǎi chí chuō diǎn huái jiàn jiàn jié lèng lún niè niè nuò pèng qī , yǐ qiè juǎn , quán tā , tà guā wǎn wěi zhě zhí zhì zōng zōng

16

(20)

chǎ chěn chuài chuǎn cuō dié dùn duó pián róu táng tuǐ yǒng zhǒng 踿

17

(16)

dǎo diān jiǎn lián liū , liù niè pán qī , xī qiāng niǎn

18

(22)

bèng bié chōng chú dié guàn kuǐ liáo pán qiāng tāng zàn zāo zhí dí , zhí zōng

19

(27)

cèng chú 蹿 cuān da dēng , dèng cún , dūn dūn dǔn fán jué jué liāo lìn niǎn qiāo jué tuí xiān zhōng

20

(7)

qiào zào zhú , zhuó

21

(7)

chóu lìn niǎn yuè zhí

22

(8)

chán chú duàn liè wèi xiān zhì

23

(5)

lìn lóng wèi zuān

24

(4)

lán ráng xiè

25

(4)

cuān niè

26

(3)

lìn zuān

27

(1)

jué

28

(1)

kuí