GY汉语字典

查找部首“”,找到 69 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

7

(1)

zǒu

9

(4)

jiū zhào

10

(3)

gǎn shàn

11

(8)

赿 chí jué yǐn qǐn qióng xiǎn

12

(12)

chāo chèn chèn dié jū , qiè jué yuè zhān

13

(9)

chú duǒ guā liè tiào xuè

14

(6)

gǎn suō zhào

15

(12)

chuō cuǐ dàng jiàn cù , qù què tāng , tàng yǐn

16

(3)

qiū

17

(1)

18

(2)

chì huáng

19

(3)

jiào qiāo qiáo

20

(1)

zào

21

(2)

er

23

(1)

zǎn

26

(1)

zǎn