GY汉语字典

查找部首“”,找到 79 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

4

(1)

bèi

6

(3)

yuán zhēn

7

(2)

cái gòng

8

(14)

bài biǎn fàn gòu guàn huò pín tān xián zé , zhài zhàng zhì zhù

9

(13)

bēn , bì dài èr fèi guì jiàn kuàng mào shì tiē

10

(13)

gāi 贿 huì gǔ , jiǎ , jià jìn lìn zāng zéi zhì

11

(4)

lái qiú shē zhèn

12

(12)

gēng péi shǎng shú dǎn zhōu qíng

13

(2)

fèng lái

14

(6)

sài zhuàn , zuàn zhuì

15

(1)

16

(4)

yàn yūn zàn zèng

17

(2)

shàn yíng

21

(2)

gàn , gòng