GY汉语字典

查找部首“”,找到 241 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

5

(1)

7

(1)

8

(8)

chǎ , chà chèn gǎn jié shān

9

(18)

ǎo dǎn fēn huī jiè jīn jūn mèi rán rán rèn zhǐ zhī zhōng zhòng

10

(35)

bèi , pī gōu lǐng mi fán , pàn páo rán shào tǎn tuō tuó mò , wà xiù xuàn xué yào zhé zhěn zhì zuò

11

(24)

chǐ dāng ér guī qiā jiàn péng jié ka , mi , mo , xi kèn kūn rèn háng yīn zhū

12

(19)

chéng , chěng jiá jiǎn juān kǔn lián liǎn liú qún shēn shù shuì zhěn

13

(27)

bì , pí biǎo chān chāng chǐ chóu chǔ , zhě , zhǔ duō fēi guà yuān kèn kūn liǎng líng luǒ qi táo tì , xī yǎn

14

(27)

bǎo bèi biǎn , pián suǒ chóng dān dié duān huī kūn tuàn tuì , tùn xiè yǎn yuàn yuàn yùn

15

(14)

chǐ gōu jiè lán lián nài róng sǎng yuán

16

(13)

biǎo bié 褿 cáo jiǒng man sēn shī xiàng xí , zhě

17

(17)

ǎo cuì dān fán jiǎn jiǎn lán qiǎng ráo suì xiān xín zhuàn

18

(10)

cào chān dāng guì jīn liǎn nóng shǔ zhàn

19

(8)

lán e , ta zhǐ

20

(5)

bǎi shì shǔ xié

21

(3)

chèn lǎi lóng

22

(4)

dài lán xiān

23

(3)

jiǎn zhě

24

(3)

pàn shī zàn

25

(1)

lán