GY汉语字典

查找部首“”,找到 63 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

6

(1)

9

(1)

niǎo

10

(7)

chài gǔn qīn shuāi xié yuán zhōng

11

(11)

bào , páo , pào dài gǔn jiā mào zhì

12

(7)

cái chǐ guǒ liě , liè póu zhuāng

13

(9)

niǎo qiú qún shā zhuāng

14

(10)

guǒ péi péi cháng bāo xiù , yòu xiù zhì

15

(4)

bāo huái pao kuì

16

(6)

bān bāo huái niǎo qiān yīng

17

(5)

diē wèi xiāng xiè kuì

19

(1)

23

(1)