GY汉语字典

查找部首“”,找到 489 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

6

(2)

chóng , huǐ

7

(1)

qiú

8

(5)

dīng diāo qiú shī

9

(22)

chài hán hóng huī , huǐ jué mā , mǎ , mà méng shé shí suī há , xiā xiǎng zǎo zhé

10

(41)

bàng , bèng cán chī chǐ dǒu è fāng fén fén gōng háng háo huí jiè jué jūn qiān qín rán ruì tóng wáng wén wén xiǎn yǐn yuán yuè yuè zhòng

11

(39)

bié bǐng chēng chí dài dàn diāo gǒu gū , gǔ tún hān líng bào píng qiū jū , qū rán shé , yí sheng tiě xián yíng yóu yòu zhá zhà zhān zhù

12

(41)

dàn gé , há guǐ huí huí jiá jiāo jié kuò bi , e liè mán móu náo píng qiè qióng qióng shé tíng wǎng xián yán yáng zhé zhì zhū

13

(40)

bèi chē chú diàn é , yǐ fēng hàn huí jiá jié jiè láng máng yǎng qiāng qiú ruì shāo , xiāo shèn shǔ tuì tuì xiǎn xíng xuán yǒng yǒu yuān zhē , zhé shèn

14

(54)

bǎn bàng cán chán dié dōng dūn è fēi , fěi féi guō guǒ hán hàn jùn kūn là , zhà láng liǎng lún měng qiǎn qīng quán shí zhōng suò táo tiáo wān wǎng wēi wèi yīng yíng zhī zhū

15

(55)

ban biān chóng chūn dié dài huá huáng guì jiāng jiē kuí lóu máo mào mèi méng mián nǎn qiū qiú , yóu róng róu shī sōu tāng tíng wēi wèi xiā xiē xié xuān yǎn yíng yóu yuān yuán yuán yūn zōng

16

(42)

áo bān cāng chén chī hàn lián ma mǎn mǎng míng nài páng qi qín róng róng sāo táng téng dāo wén wēng xiù yíng yuán zhōng

17

(42)

biē cáo chang cōng guō huáng chán jiāng liú lóu luó mǎn wàn mǎng máo piāo qǐn shāng shì , zhē shuài táng wèi wén xiǎng xiàng xiāo xiāo yǐn zhāng zhé zhè dié , zhì zhōng

18

(36)

chài chán chóng chu fèi guǐ huì jiāo jiǎo jǐng jué jué láo liáo náo pán péng péng qín qiū shàn shè xún yín yíng zhí zhuān

19

(22)

chán chēng dāng huò jié lián luǒ měng shàn xiāo xiē xiè xiè xuān zéi zhú zuī

20

(11)

bīn háo jiǎn jié miè róng zhuó

21

(11)

chǔn fán lěi lí , lǐ , luó mǐn qiū zhū

22

(6)

niè fēng shu xiāo

23

(9)

juān lóng lóng náng quán yīng

24

(5)

cán cán

25

(1)

mán

26

(1)

27

(3)

jié zhú zhuó