GY汉语字典

查找部首“”,找到 1054 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

3

(1)

ǎo

4

(2)

gòng

5

(11)

ài , yì jiāo qiú jiē , jié nǎi , rèng tiáo dǐng

6

(22)

chāi gǎn máng mián péng qiān què , sháo suī wán xiāng xiōng zhī zhì

7

(66)

ǎo biàn cāng cháng cōng ě fāng fēn fèi , fú háng huā lún gǒu gài , jiè jù , qǔ jué kōu mào bì , pí qiān qiàn sa , su qín qín rén réng ruì shān tún wěi wěi wén hū , wù xiàn xīn , xìn yán , yuán chán yǒu yún , yùn zhǐ xù , zhù zhù

8

(75)

bāo bèi běn bǐng chí cōng dié dōng fàn gān gǒu hóng jīng jū , zū gǔ , kǔ líng lóng máo máo , mǎo mào méi miáo mín niǎo yuán nié piě píng jiā , qié qǐng qióng rǎn rě , ruò shān , shàn sháo , tiáo shēng tāi , tái wèi xiān xiú xué yǎo yìn yīng yíng yòng yuàn zhǎ zhǐ níng zhuó

9

(100)

àn cǎo chá chá chén chéng chí chōng chuǎn cí , zǐ dàng ér gāi gèn hòu guāng guī hāo hóng huán huāng huí huì hūn , xūn jiá jiǎn jiàn jiāng jiāo jiāo jīn jìn jīng jīng lǎo liè luò mǎi máng míng píng jì , qí qián , xún qiàn , xī qiáo qiáo quán ráo , yáo rěn róng róng róng shù sūn tíng tóng xìng xún yán yào tí , yí yīn yìn xíng , yíng yíng zhòng zhòu zhū zhú zhuāng qióng

10

(92)

bié chǎi , zhǐ chē chén chén chún cuò cuò dòu é fú , piǎo gěng hàn hé , hè huá huò jiá jié jìng jūn kǎn lāi láng , làng , liáng lián mǎng méi méng mò , mù nán nu , xi niǔ péng qín qiú rěn shā , suō shāo shí , shì sui suī suō shū , tú tuō guān , guǎn , wǎn wáng wěi wèn xiān xiàn shēn , xīn xìng yín yīng yíng yóu yóu yǒu yǔn zhù zhuāng zuó

11

(116)

ān bào běng cài chāng cháng chóu chuí chūn cuì dàn dàng dào dìng dōng fēi , fěi fèi gǎo gēng wǎn guǒ hàn huán huán jiān jiān jié jǐn jīng jiū juǎn jūn , jùn kūn lái láng lǐn líng lún luó mǎng mén méng pān nài niè pāo píng qiáo qín qìn shà tiáo shū shù sōng tái tǎn táo tián tiē tú , tù tuò wǎn , yù wǎng wěi wèi xiāo yǎn yíng yíng yíng zhàn bi , ku , lai , ta zhǒu zhù cuán , zōu

12

(116)

ān ān bǎo biān , biǎn chǎn chú chǔn cōng cuó dǒng duàn ě fēng , fèng gài gé , gě guān hóng hóng hóu huáng hūn jiā , xiá jiān jīng qián jiāng jiǎng kǎi kuí kuì hua kuò kuò lán liàn lóu là , lào , luō , luò méi miǎn mào nǎn pài pén píng qiā qíng qiū quán rèn , shèn róu shēn shī sōu sōu jùn tiáo tíng wàn wēi wēi wěi wěi xiāng xiāng shāo xuān xuān xuē xìng yāo yào yíng yòng yuān yūn zàng zhēn zhòu zhuàn zōng zuò zuò

13

(95)

áo bàng bèi cāng chén chú chún cuò diǎn diào ēn fén gài guì gǔn hāo huò jiān kuǎi lán dàn lǎng làng lián líng liú liú luǒ mǎo mēng , méng , měng mì , míng pán pei péng qiàn quē róng ruò shā shēn shī shī shì shuò suàn sūn suō táng tiáo tōng wěng xuān yǎo yīn yīn yíng yuān yuán yūn yún zhēn zhēn zhēng zhú zǒng zha

14

(79)

ǎi ān biāo bo cài zàng cáo zhū chún cōng cōng cuó dōu gǔn guó hǎn huì jiǎng jié jǐn juàn kòu kòu léi liǎn liǎo , lù lìn líng lóu màn mán , màn , wàn miè niǎo qiàn qiáng qiū jiān shāng shè shēn tuī wéi wèi , yù xiāng xiāo xu xuàn hūn niān yán yín zhāng zhè zhōng

15

(62)

bāo chǎn dàng diǎn dǐng dǒng è bō , fān , fán fěi fén huá huì jiān jiān jiāo , qiáo jué jué kuì lěi mai méng ǒu qián qiáng qiáo ráo ruí ruǐ ruǐ shao shèng shū shùn sūn wěi xiá xùn yóu yún wēn yùn zuì

16

(60)

ai ài bài báo , bó , bò càn fán hāo hāo hào hōng hóng , hòng huì huì jiàn jiāng lěi léng lián líng miè nóng qiáng shēn shǔ shǔ sǒu sūn tāng wàn wēi wěi wèng xiān xiāo xiè xiè xīn xuān xuē xūn yào yuán yùn zhān zhēn

17

(39)

biǎn cáng , zàng chén chóu cóng diào duì ěr gǎo huì jiǎn jí , jiè jìn kuí lán mái miǎo níng piáo pín qióng tái tuī xiǎn xiāo xūn yíng zǎo

18

(31)

bao bēi biāo fān gǎo huàn jiào lěi liú ōu ǒu qióng shǔ sǒu tán téng wèi xián liáo xiě yào yùn zhǐ zhū

19

(34)

ǎi péng qiu héng huò jiōng jiōng lài lìn máng pín qiáo qìn qiu ruǐ ruǐ tǒu tuí tuò xuān xuān xūn yǐn yùn zǎo

20

(25)

dàng fán lán huā huī lán liǎn liǎn lìng lóng niè qiáng ráng wèi xiǎn yáo yīng yuè

21

(6)

fēng guī kuí léi zhī

22

(9)

huái huài lěi lèi luó zhan

23

(5)

jiān quǎn ri , sa téng

24

(5)

kuí léi xiāo

26

(2)

biē luán

29

(1)

mén