GY汉语字典

查找部首“”,找到 70 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

6

(1)

9

(2)

hóng 羿

10

(7)

chì chì chōng cuì fēn hóng wēng

11

(12)

líng liù běn xiá zhì

12

(10)

huī huì qiáo , qiào xiáng xiāo xié

13

(2)

hóng shà

14

(9)

chì cuì dào fěi jiāng shà dí , zhái zhù

15

(8)

chì hóu huī jiǎn piān wán xuān zōng

16

(5)

áo hàn lián

17

(5)

áo piāo hóu

18

(5)

áo fān lín pěn qiáo

19

(2)

huì xuān

20

(2)

翿 dào 耀 yào