GY汉语字典

查找部首“”,找到 181 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

3

(1)

5

(1)

jiū

6

(16)

gē , hé gōng , hóng jǐ , jì kuàng rèn wán qiàn , xiān yāo , yuē zhòu

7

(21)

chún fǎng fēn gāng hóng guān , lún niǔ pī , pí rèn shā shū wěi wén yún zhèn zhǐ zhù zòng

8

(20)

bàn chù dài gàn jīng , jìng liàn shào shēn 线 xiàn xiè zhī , zhì zhōng zhòu

9

(18)

bǎng dié gěi , jǐ háng huì jiàng jiǎo jiē , jié jué lào , luò rào róng tǒng xuàn

10

(11)

bǐng , gěng juàn suí tāo tí , tì xiāo xiù

11

(31)

bēng , běng , bèng chóu chāo , chuò duǒ fēi gǔn líng liǔ 绿 lù , lǜ mián quǎn shàng shéng shòu táo wǎn wéi yīng zhàn zhuì zèng , zōng

12

(26)

biān biàn , pián duàn gōu huǎn huì jī , qī jiān lǎn miǎn miǎo mín xiàn xiāng yuán , yuàn yūn , yùn zhuì

13

(13)

bīn chán cuī féng , fèng gǎo jiān jìn zhěn

14

(11)

léi màn miào , miù , móu piāo , piǎo sāo sù , suō yīng

15

(5)

liáo shàn xié zēng , zèng

16

(6)

huán jiāng jiǎo , zhuó qiǎn qiāo

19

(1)

zuǎn