GY汉语字典

查找部首“”,找到 51 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

6

(1)

7

(2)

jì , xì

10

(5)

jǐn suǒ wěn zhā

11

(4)

léi , lěi , lèi zhā

12

(8)

juàn lěi tāo jié , xié zhí

13

(2)

shào

14

(5)

fán jǐn qǐ , qìng

15

(2)

mián xié

16

(4)

pán téng xiàn yíng

17

(10)

fán , pó yáo , yóu , zhòu zhí zuǎn

18

(2)

chuō ruǐ

19

(2)

20

(1)

zuǎn

21

(2)

léi lèi

24

(1)

dào