GY汉语字典

查找部首“”,找到 374 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

6

(1)

zhú

8

(2)

zhú

9

(9)

chí 竿 gān máng péng wan zhú

10

(17)

cén háng jiǎo qǐn suàn sǔn xiào yuán zhào zhuì

11

(40)

bāo bèn biān chī dōng fán fàn gǎn gǒu jiā jiān líng mǎo mǐn min qiè qióng qióng shān shēng shǐ tiáo zé , zuó zhú

12

(35)

chéng chí dā , dá dāng děng guì háng jiǎo jīn kòu kuāng kuò lái 笿 luò quán shāi sǔn tíng tǒng xiǎn yán yào yīn zhēng zhòng zhù

13

(33)

cè , jiā chóu gān gàng gào guǎn hán jiǎn jiǎn jié jūn , yún kuài kuāng láng o qiān shāo shì suàn tǒng xiá xiǎo 筿 xiǎo yún zhù zuó

14

(43)

chuí dān guǎi guǎn chí jiān jùn jùn kōng lái lín luó bǐ , pái póu quān qián qiè qìng ruò shà suàn tái tuò yuān zhá zhào zhēng zhù zōu

15

(37)

biān chú chuán chūn dǒng fàn fēng hóng hóu huáng 箿 jiàn kuì lǒu mèi miǎo piān píng qiàn qiè qiū shī shuò sǔn xiǎn xiāng xīng xīng xuān yuē zhēn zhuàn

16

(37)

chí chōu cuàn zhuàn , zuǎn zhú fěi gāo lǒng gōu jiǎn lán lóng niè péng péng qiàn qiāng ruò shāi suō táng xiǎo yuè yún zào zhēng zhù zhù zhuó

17

(31)

chǎn cōng cuàn diāo dōu duàn guó huáng huì kòu zhù lǒu miè niǎn piǎo píng shāi suō 篿 tuán xiāo yān zhuā

18

(22)

dài dān dàng dēng diàn jiǎn jiāo kuì láo liáo mǐn pái pái qi qi shāi shì sǔn

19

(20)

bǒ , bò 簿 dāng gǎn gōu lái lián qiān sài shi xiāo yán yuè zhēn zhòu

20

(11)

chóu háo kuì lán niè qi tái zhòu

21

(6)

fān qiān sǒu téng zhòu zhuàn

22

(12)

jiǎn lài shen , shi jǔ , qú téng tuò yíng zhuó

23

(8)

lán lián lián lóng qiān yuè zhōng

24

(3)

biān duàn

25

(3)

luó shāi zuǎn

26

(2)

yíng yuè

30

(1)

zhuó

32

(1)