GY汉语字典

查找部首“”,找到 46 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

5

(1)

7

(2)

chù shi

8

(2)

qian

9

(6)

chù fen hao miào sheng shù

10

(9)

bìng hóng jìng líng lóng zhàn zhù

11

(4)

bai jìng jìng zhāng

12

(6)

hóng jìng jùn sǒng tóng

13

(3)

diào shù

14

(5)

duān jié li píng

16

(1)

zhuǎn

17

(3)

céng cūn dēng

18

(1)

wāi

20

(2)

jìng kǎn

22

(1)

jìng