GY汉语字典

查找部首“”,找到 338 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

5

(2)

dàn , shí

7

(3)

dìng

8

(12)

dàng è fán gān gāng kuàng zhé

9

(30)

biān pīn chē dān dùn è fēng jiè jin jué kǎn kāng qì , qiè shā suì mín huā , xū yán , yàn yàn zhé zhǐ zhuān

10

(35)

ài chǔ ě kēng kuàng líng lóng pào pēng pīng shēn tóng tuó tuó yong zhǎ zhēn zhù

11

(33)

ài ce , ke , o chàn chēng dòng è gè , luò kuāng guī hóng lao máng náo pēng qià qiāo qiáo qing quán shuò wěi wèi xiá kèn xíng yán zhài zhū

12

(27)

mǎng xi , ze chē chè chěn hōng hua jiǎn kēng kǔn láng liú luò què què shā xiá xiāo xiāo yàn yìng yǒng

13

(38)

ài bēi bèi chěn diǎn diāo dìng duì jiān jūn kēng kōng léng lín liù , lù lún mín náo péng pèng qìng què sōng suì tuó wǎn yān yín yīng zhuì zhuó zòng

14

(33)

biǎn chā , chá cuō dàng dié dìng duàn duī dun é fēng huá jiǎn jié kuǐ nǎo ruǎn shuò tàn tián wèi xiá xuàn yán zhēn zhou

15

(28)

áo bàng , páng gōng gǔn lěi lián liú niǎn zhuān pán què què sǎng táng tián wèi xiá yáo yīn yǔn zhé

16

(24)

chán chěn chuǎng chuò cuī huáng kàn lěi liù lun mó , mò pēng biāo qìng zhuān zōng

17

(24)

pán dèng diàn dìng dūn jiàn jiàn jiāo jié láo lín qiāo qiáo shàn xi zēng zhǎng zhuì

18

(19)

chǔ dàng jiǎn jiāng léi méng què yu

19

(11)

ài jiān kuàng miè pào pīn è ruǎn yang

20

(6)

fán léi lěi xián zhì

21

(6)

pào què yīng

22

(5)

guàn jiān lóng lóng shuāng

24

(2)

yán