GY汉语字典

查找部首“”,找到 323 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

4

(2)

wáng , wàng

5

(1)

qiú

6

(4)

dīng

7

(10)

chàng chuàn gān hóng jiǔ

8

(23)

bàng dǎn bīn , fēn hóng huán jiān jiè jué jué biàn mín pín qiāng wán wěi yá , yà yuè mén

9

(29)

án dài diàn gǒu jiā jiǎ jué líng liǔ lóng mín píng rǎn shān sháo shēn shēng xuán zhēn zhēn

10

(39)

bān bǎo chēng chéng chōng cī , cǐ dāng ěr gǒng guāng guī háng , héng jiàn jiào jīn lǎo luò pèi qín tǐng xiá xiān xiàng xiù xún yān yáng yáo yín yīng zhōu zhū

11

(29)

bèi chéng chù é feng hán jīn jùn láng liǎn líng liú méi què qiú suǒ suo wan wén xiù xuán xuàn yán

12

(41)

bèi běng běng chāng chēn shū cóng diàn diāo guǎn jin kūn lái láng lín mín mín pín qín qióng cuì tiǎn wǎn wéi yǎn yīng zhǎn zhuó zhuó , zuó

13

(35)

yáng chuān chūn cuō dài duàn guī huàn huáng jiān jiǎn jiè liàn mào méi mín nǎo quán róu ruǎn ruì wěi wēn xiá xié xīng xuān yuàn zhǎo zhuàn

14

(23)

ài áo bīn jìn liǎn liú qiāng róng shī suǒ táng tāo tiǎn xiù yáo yáo zhēn

15

(19)

cháng cōng cōng cuǐ huáng jīn jǐn jǐng kūn mén qiú xuán yín yīng suǒ zhāng zhuān

16

(18)

dēng fán guī guǎn hui jǐng jǐng liáo lín liú qióng suì zhì xún zēng

17

(17)

ài càn chu dāng gài huán huì jiǎo tǎn tián zǎo

18

(11)

bīn jìn lán qióng ruǎn shú suí xuán zuǐ

19

(8)

léi róu zàn zhì

20

(5)

guī zàn

21

(5)

guàn làn lóng xiāng yīng

22

(2)

dào qióng

23

(1)

zàn

24

(1)

huán