GY汉语字典

查找部首“”,找到 62 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

4

(1)

niú

6

(2)

jiū pìn

7

(4)

māng rèn

8

(8)

bèi fāng gāng máo yàn

9

(7)

shēng yòu

10

(4)

quán

11

(4)

kēng máng

12

(10)

chún gāng jiān , qián pǒu quán zhí

13

(4)

jiā piān

14

(5)

bèi chú jiè kào

15

(1)

sān

16

(3)

dūn qiáo tóng

17

(1)

18

(1)

19

(5)

bào liè bái piāo

20

(1)

25

(1)

kuí