GY汉语字典

查找部首“”,找到 46 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

4

(1)

huǒ

8

(1)

9

(3)

diǎn páo wéi

10

(6)

gāo liè xiāo zhēng

11

(7)

dào , tāo pēng xiè xūn yān

12

(5)

jiāo chǎo rán zhǔ

13

(7)

jiān liè shā , shà zhào

14

(7)

āo , áo xióng xūn , xùn

15

(3)

shóu , shú

16

(3)

yān , yàn

18

(2)

dào ruò

23

(1)