GY汉语字典

查找部首“”,找到 424 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

4

(1)

huǒ

5

(1)

miè

6

(6)

dēng guāng huī huī xiāo xiāo

7

(14)

càn chì hōng jiǔ líng xiè yáng , yàng zāi zāi zào zhà zhuàn zhuó

8

(35)

biān chǎo chuī dùn fén guāng guāng guāng guì , jiǒng kài yán hāng , kàng liào niǔ pàn pàng qiàng guì , quē huī , wěi wén xīn yán yín zhì zhōng

9

(36)

bǐng chì huǎng jiǒng làn liàn lìng bāo , páo , pào shǎn shí shuò tái tái tàn tīng tōng xiá xiè xiè xuàn yǎng zhá , zhà zhào zhēng zhōu zhú zhù zhuō

10

(42)

chè chen fán guāng héng hōng huàn huī huí huì jiǎo jìn kài kǎo lào , luò liè lu quǎn yàn shāo shì tàng tǐng tóng wēi xiá xiǎn xiū xuǎn miè yān yáng , yàng yáo zāi zhōu zhú zhuó

11

(33)

xiè chì fēng hǎi hán hàn huàn jiǒng juān jùn , qū lǎng mèn róng ruò shū tīng wán xiāo yàn zhuàng

12

(41)

bèi chāo , zhuō zǒng cuì fén fèng gàng gēng xiǒng chàng guā hōng hùn jué jìn jiǒng kūn lìn nian píng qióng qióng shāo xiǒng shēng tūn gàng xìn yàn yàn yīng zhǔ

13

(46)

bāo biān chán chén duàn fán fèng huàn huáng huī jiǎo jiē kuǐ liàn huǒ méi mèi nǎn xuān nuǎn qióng qióng qiú róu shǎn shi suì tuān tuì wēi wěi wèi xiā xīng xuān yān yáng yūn , yùn zào zhǒng

14

(33)

chǎo ēn gòng gòu hè , kào huǎng jiǒng lián liū xióng péng qiàng róng shān shǎn táng tōng xié yàn yào yíng yūn yún

15

(25)

biāo cōng hàn huáng jiān jiǒng jué kūn liǔ lóu màn ōu shāng suī wèi yù , yùn zhì zōng

16

(42)

chǎn chì cuàn ta , tui dēng dùn fán fén fén jiān qiáo zhǔ tóng jùn làn liáo , liǎo , liào lín měi mèn qiāo rán shāo shēn suì tài tàng tán xún xún yàn yíng zèng zǒng

17

(22)

lán càn huǐ huì jiǒng lán lián líng nóng què wēi xiào xié xiè xué sào , zào zhào zhú

18

(13)

chóu jìn kuàng làn róng xiǎn xūn yào

19

(10)

āo bào biāo jué liáo shuò xiè

20

(7)

can liáo xūn yàn

21

(6)

guàn jué làn lóng rǎng yuè

22

(4)

chè chóng cóng

24

(2)

làn tǎng

25

(2)

lǎn zhú

28

(1)

líng

30

(1)

cuàn

33

(1)