GY汉语字典

查找部首“”,找到 1094 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

3

(1)

shuǐ

5

(13)

pā , pà diāo fàn 氿 guǐ , jiǔ hàn huì miǎn tīng zhī

6

(31)

chà chí chuàn dà , tài fàn hán , hàn jiāng jiǔ máng qiān qiú shàn shāng , tāng , tàng tu tuō wán xùn zhuó zhōng

7

(73)

biàn biàn cāng chén chōng dùn , zhuàn fàn fén fēng féng gàn gōu gǔ , yù hàng hóng huò jǐng jué jūn pài lún méi méi , mò miǎn niú ōu , òu pàn fāng pèi qiān qìn tài ruì shā , shà shěn tài wāng wéi mén , wèn xiōng 汿 yǎn yóu yuán yún zhī zhī zhǐ

8

(81)

bēn bó , pō chēng zhī dàn duǒ fèi gān hóng huì jiā jīng jiǒng jǔ , jù jué kuàng lèi líng lóng , shuāng luò mǎo mèi bì , mì mǐn ní , nì nìng pàn pāo , pào pēng jiān , qiǎn qiú shēng shù tián tuō tuó xiè xiè xuàn yuè 沿 yán yāng yǒng yōu yóu zhān zhǎo zhì zhōng chù zhù

9

(89)

àn chǎn chéng dòng ér ěr fú , fù guāng hóng hòu hǔ , xǔ huán huī huí huì , kuài hún , hǔn huó jǐ , jì jiā jiàn jiàng jiāo jié jīn jìn jìng kǎo kuāng lěi liè liú luò míng nóng pā , pài fa píng qià quán shī táo tǐng wéi wěi 洿 xǐ , xiǎn xián xiáo xiè xíng xiōng xún xún yáng yīn 泿 yín yìn zài zhēn zhǐ zhì pán zhōu zhū zhuó

10

(91)

bāng cén chēng chōng chún dòu é fāng féng gēng hǎi hán , hàn hǎn hàn hào hēng hóng huàn huàn jiā jiàn jìn jīng jiǒng juān jùn , xùn kùn lāi lǎn làng láo láo , lào lèi lián liè liú máng měi niǎn niè 浿 pèi pīng qiú rùn shè shèn shuì shuì suī tāo tóng tūn wéi wěi guō , wō xiàn xiāo xiào yǐng chōng , yǒng yōu yún zhǎng , zhàng zhè zhǐ zhuó

11

(119)

bàn bèn biāo 淿 chāng zhí chún chuò cóng cuì dàn diàn dōng dòu , dú fēi féi gàn guàn guǒ hán yān hào huái hūn hún , hǔn jiǎn jiān , jiàn jìng juàn kōng lái lèi liáng lín , lìn líng lún máo nào niǎn pěng pài píng qiǎn qiè qīng qīng ruò shè shè shēn shěn shèn miǎn , shéng shòu shū shuàn sōng tǎng táo tiān tiǎn tuō wò , yuān wèn xiáo xìng yān yín yīng yuān yuān yuān yuān zhàng zhè zhōu zhǔ 涿 zhuō

12

(124)

āi cān chán chì chú chún còu dòng è fēng féng fèng gài gǎng guǐ niè hōng hóng huá huàn huáng huì hún huò jiān jiǎn jiān , jiàn jiǎo , jiū , qiū jiē kuì la liàn liàng lóng lóu mǎn méi méi měi miǎn miǎo mǐn 渿 nài nǎn nuǎn pài pén ha , tu qiāng qiú qiú quán róu sāo shēng shěng shī 湿 shī shí sōu tàn tāng tián tíng tuān tuàn wān wěi wéi wéi wèi wēn xián xiāng xiè xū , xǔ xuàn yān yǎn yǎn yìn yíng yíng yǒng yóu yǒu yuān yuán zāi zhā zhā zhàn zhēn zhì zhuāng

13

(98)

ái áo bīn cāng chéng chù , xù chún diān gōu yàn gǔn hào huàng huì hǔn huǒ jiào jié jìn làn lián lián liū , liù luán lùn mǎn mǎng méng miè míng nì , niào 溿 pàn pāng féng qín , zhēn róng shè shī shī shí lóng suī suǒ suò tài tān táng tāo wēi wēn wēng , wěng yáo xiǔ xiǔ xiù yàn yǎo yīn yín yíng yuán yuán yún zāi zhì zhǔn

14

(95)

ao biāo cáo chǎn cháo chóng shuǎng chún cōng cóng cóng zōng cuǐ dàng fàn gài gān gǎn guàn gǔn guō guó hàn hóng huàn huáng jiàn jiàng jiào jǐn kāng kòu kun lǎn liàn liáo lóng lóu lòu lěi , luò , tà 滿 mǎn màn òu pēng piāo , piǎo , piào shāng shāng shèn shù shù táng téng tuán wéi xiāo xuán yān yǎn yàng yíng yōng yōu zhāng zhǎng zhì zhi zhū

15

(85)

ào chán chán cháo chè chéng chéng , dèng cōng cūn dùn hán hào hēi jǐng hòng huà huì jiàn jiāo jiào jié kuì lán láo , lǎo , lào , liáo lào lín liū wàn mǐn nìng pān fén , pēn péng qián qián qiáng rùn shān shān shào miǎn shǔ shù sōng suì sùn tān tán , xún dǐng tóng wān wéi 潿 wéi xián xún yún zhēn zhí zhǔ

16

(52)

ǎi bīn càn cang chǔ gǎn dàn , tán dāng diàn huán huàn kuài huò jìn lái lián lián liàn lǐn líng màn méng nóng 澿 qín shì shù suī huì xiè yōng zǎo duó chán zhēn zhì zhuó

17

(37)

bīn bīn duì háo jìn jìng jùn kuò làn 濿 me miè nìng qìng shī suǐ tāo wǎng wéi wěi yǎng yīn yǐn yíng yíng yíng zhuó cuì

18

(24)

biāo chán chéng huī jiān jiàn liú luò pán bào , pù shěn wěi xiè yíng 瀀 yōu zàn zhū

19

(23)

bīn duì hàn huái huò jiàn lài lài lián qián qìn róng shu xiàn xiāo xiè xuè yíng yíng yíng

20

(22)

chán dài fán fèn guàn jiān jiǎn lán lán liàn lín lóng ráng , ràng shuàng yīng yuān yuè zhuó

21

(12)

cóng fēng hào jué lěi qián shè yíng yōng

22

(6)

shàn tān yàn zàn

23

(5)

chǎn dǎng jiǎo lán yíng

24

(4)

hào làn zhú

25

(2)

nǎng wān

26

(3)

luán xiǎn yàn

27

(2)

gàn yàn

31

(1)

yàn

32

(1)