GY汉语字典

查找部首“”,找到 45 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

4

(1)

shuǐ

5

(5)

bīng dàng shuǐ yǒng zhěng

6

(3)

cuān tǔn

7

(3)

gǒng pìn qiú

8

(6)

dá , tà dàn jǐng zhuǐ

9

(6)

bèng guàn hóng quán xué

10

(4)

jiāng luò qiè tài

12

(2)

miǎo yǐn

13

(1)

qiū

14

(1)

xíng

15

(6)

chí 漿 jiāng qǐng téng yǐng zhí

16

(1)

jiǒng

17

(2)

xué

18

(1)

fèi

20

(1)

fàn

23

(1)

luán

27

(1)

xún