GY汉语字典

查找部首“”,找到 52 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

4

(1)

máo

7

(2)

háo cǎi

8

(2)

mao

9

(2)

jiā zhān

10

(10)

ěr róng sāi tuò xiǎn xún

11

(3)

dòu háo qiú

12

(9)

cuì duō jiàn péi sān sān tǎn

13

(6)

mào sāi shū shū tuò

14

(2)

15

(3)

máo 毿 sān

16

(5)

chǎng lu rǒng tóng

17

(4)

méng sào zhān zhān

19

(1)

22

(1)

26

(1)

dié