GY汉语字典

查找部首“”,找到 390 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

4

(1)

yuè

5

(1)

6

(7)

kěn lē , lèi qiú yǒu , yòu

7

(19)

chāi cháng chǐ dǔ , dù gān gāng huàn huāng rèn róng xiāo , xiào yuān zhǒu

8

(41)

āng , háng fén fáng féi fèi bān fú , fù gōng qín jiān jǐng kěn kěn pàng pēi péng qiǎn rán ruǎn shèn tài wěn xié yáo yóu yō , yù zhàng zhī zhǒng zhūn

9

(49)

bāo bēi , bèi fèi chǐ dǎn dié dòng fěi fěi guā jiǎ jìng qià líng lóng mài , mò pán , pàng pēi píng shèn shèng tāi tián wèi xián yāng yìn zhēn , zhěn zhī zhī zhòu zuò zhuān

10

(48)

àn , ě zhēng chī cuì cuì dòng ér gē , gé guāng guī hǎi héng jiāo kuà kuài lǎng mài méi nǎo néng nin nóng pāng pián shān shuò tiǎo tiǎo tǐng xié xié xié xiōng xiōng xiū yān zāng , zàng zhèn zhī

11

(40)

chéng chún cuǒ dòu fǔ , pú gu hēng huāng jiá jiǎo , jué jìng zuī lǎng liǎn luán luó méi míng nǎo niào pāo shèn te něi tuō tuō wǎn wàng wěn wàn xìn xiū róu juān

12

(44)

biāo cháo , zhāo chuí zhuì dàn dìng dòng féi guó guò jiàn jiē jīng là , xī liǎng lún luó nái něi pián qiāng juàn rèn shèn shuí cuī tiǎn tūn wàn ā , yān yīng zhàng zōng

13

(37)

ān cháng chì còu duàn zhuàn ě jiā jiǎo méi miǎn nǎn nǎo ǒu róu ruǎn sāi shòu shù shuàn téng tuǐ wěi xiàn xīng yāo yùn zhǒng zhuì zōng

14

(22)

bǎng , bàng , pāng , páng bìn gāo , gào liáo pāng qiǎn táng wàng xié

15

(19)

biāo cháng chuái cuì guó jiāo ōu táng xiāng xue yìng zhì zhuā zhuān

16

(24)

cuì fán fèn kuì jiǎng jiāo juǎn lǎng lao liáo lìn péng shàn suǐ tēng tóng tóng xiāo rùn chuài zhí

17

(17)

chù dǎn jué kuài lián liǎn méng nóng sào shān tún yīng yōng

18

(8)

bìn cuì kuān ér , nào xūn zàng

19

(3)

biāo xiàn

20

(5)

huò xìng yān

21

(3)

lóng luǒ zàng

22

(1)

23

(1)