GY汉语字典

查找部首“”,找到 276 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

4

(1)

5

(2)

dàn jiù

6

(8)

tiāo xié xún zǎo zhǐ

7

(10)

chǎn gàn hàn jié kuàng shí tái yáng

8

(33)

áng bǎn bèi chāng chūn fǎng fǎng fēn guì hào hūn kūn mín mín míng qǐn shēng shí tán tūn wàng xīn xuān yán yún

9

(38)

ǎi áng biàn bǐng bǐng chǎng chūn dié , yì dōng fèi hào hūn kuàng líng lóng mǎo mèi shèn shì shì wēn xiǎn xīng xuàn yáng yìng zǎn zhāo zhěn zhòu zòng zuó

10

(28)

cháo gāi hǒng huǎng , huàng huǎng huī jiǎo jìn jìn kuí shài shǎng shèng shèng shí tiǎo tóng xiǎng xiǎo xuān , xuǎn yàn yūn , yùn zhì

11

(16)

chén hán hàn wǎn hào huì jùn kūn wǎn xiàn zhé zhé zhòu

12

(31)

ǎn , àn , yǎn chēng fēi guǐ jīng jǐng liàng lín qíng shǎn shǔ shǔ tiǎn wǎn wǎn wǎng xiǎo yìng zàn zhì zhǒu zhuó zuì

13

(21)

àn chūn huī jián kuí mào mǐn nán nuǎn qíng suǒ wěi xiá xuān gèng yáng yùn zhěng

14

(18)

ài chàng gǎo hào jiǎo kǎi míng wěng yàn yáo

15

(19)

bào , pù chuán cōng dài hàn hào huàng huì mèn piē xiān xiàng xiè xuán zàn zhāng

16

(17)

fèi hào jǐng jìng liáo lín shěn tán tǎn tóng tūn xiǎo zhào

17

(10)

ài bào jiǎo méng shēn shǔ xīng yàn

18

(7)

kuàng xūn yào zān zān

19

(4)

chén dié bào , pù

20

(5)

huò róng yàn

21

(2)

lóng nǎng

23

(4)

luán luǒ shài yǎn

24

(1)

tǎng

25

(1)

zhú