GY汉语字典

查找部首“”,找到 72 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

4

(2)

6

(2)

kǎo shōu

7

(5)

gǎi gān gōng yōu

8

(3)

bān fàng méi

9

(7)

kòu mǐn zhēng , zhèng

10

(6)

áo xiào

11

(16)

bài chén chì duó duó gǎn jiào jiāo , jiào jiù liǎn mǐn shēn

12

(11)

chǎng diǎn duì , dūn duō jìng niè sǎn , sàn tǒu xiào

13

(4)

jiǎo shǔ , shù yáng

14

(3)

ái xiòng chén

15

(4)

liáo shù

16

(3)

jiǎo shàn zhěng

17

(4)

liǎn dù , yì

19

(1)

20

(1)

xiào