GY汉语字典

查找部首“”,找到 49 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

4

(1)

5

(3)

jiān yuè

6

(7)

chéng róng shù hū , huī , xì

7

(3)

jiè

8

(5)

huò jiān qiāng qiāng , qiàng

9

(1)

zhàn

10

(1)

dòng

11

(4)

zéi dié jiá

12

(4)

jiá zhí

13

(5)

děng gài kān kuí zhàn

14

(6)

jiǎn jiǎn jié qiāng

15

(3)

yǎn

16

(2)

zhàn

17

(2)

dài

18

(1)

chuō

22

(1)