GY汉语字典

查找部首“”,找到 65 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

3

(1)

gōng

4

(3)

diào yǐn

5

(2)

hóng

6

(4)

chí tuí jiàng

7

(6)

shěn zhāng , zhàng jué

8

(9)

chāo jìng tāo xián

9

(4)

quān wān zhěn

10

(5)

jìng ruò shāo yi xuān

11

(7)

dàn , tán diāo jiàng péng qiáng zhāng

12

(7)

jiàng , qiáng , qiǎng shè dàn

13

(5)

ge gòu 弿 jiǎn

14

(4)

biè guō jian kōu

15

(1)

dàn

16

(3)

hóng qiáng xiāo

17

(2)

guō

22

(1)

wān

23

(1)

jué