GY汉语字典

查找部首“”,找到 36 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

2

(1)

shí

3

(3)

niàn qiān xùn

4

(6)

shēng wàn wàn

5

(3)

bàn huì

6

(5)

huā , huá , huà shì xié

7

(1)

8

(9)

bēi chán , dān , shàn mài xié zhuó cù , zú

9

(3)

dān nā , nán

11

(1)

12

(3)

qián sāng

21

(1)

shuài