GY汉语字典

查找部首“”,找到 31 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

2

(1)

bāo

3

(1)

sháo

4

(11)

bào xiōng gōu , gòu jiū me , mo , ne yún yún

5

(5)

bāo cōng gài gài yi

6

(1)

xiōng

7

(1)

pēng

8

(3)

táo

9

(1)

10

(1)

è

11

(4)

jiù páo

12

(1)

gōng

15

(1)

gōng