GY汉语字典

查找部首“”,找到 670 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

2

(1)

rén

3

(1)

亿

4

(17)

chóu , qiú dīng huā , huà jǐn , jìn pū , pú rén réng shén , shí zhāng

5

(24)

chào dài tuō gǎn hóng mén qiān rèn rèn cháng shì xiān gē , yì zhàng zǎi , zī , zǐ

6

(66)

ài cāng chāng chào chē chuán , zhuàn cuì dǎn diào dùn fǎn 仿 fǎng , páng fèn fēng huǒ jià , jiè jiàn jìn kàng lún tǎng pèi qián qiàn rén , rèn shāng shì , sì wáng wěi wěi wěn xǐn xìn xiū xùn áng , yǎng yǎo yōu yún chǐ zhōng zhòng zhù

7

(70)

bàn , pàn bao bēng bà , bǎi , bó dàn diàn , tián fó , fú gā , jiā , qié gōu gū , gù hān hé , hè líng mài nǐ , nì nìng shēn shi cì , sì tī , tǐ tóng tuō , tuó wèi xiān xián xiè yǎng ǎi , yǐ 伿 zhì yōng , yòng yòu zhàn zhāo zhēng zhòu zhù zhù zuǒ zuō , zuò zhòu

8

(78)

ān bǎi bìng cè , zè , zhāi chà chái chì chǐ dài dòng , tóng , tǒng ér èr , nài gāi gōng , gòng gōng guǐ hěn huí huó jiā cún jiǎo jiǎo , yáo jǐn kǎn kuǎ kuài lái lǎo mǐng móu nìng nóng pèi qiáo quán shēn 使 shǐ shì ta tiāo tǐng tuō xiá xiáng xíng xiū xùn yáng yī , yǐ yòu zhēn zhí zhōu zhū

9

(66)

bǎo 便 biàn , pián chē chěng chóu é guàng hóu , hòu hǔn jiǎn jìng jiǒng jùn lāi liǎ , liǎng liáng fǔ , miǎn nán pěi pīng qiàn qiào qīn qiú sàn shèn shù qí , sì tuǐ tuì , tuō xiá xiāo xìn xiū yǎn yǒng zhèn zhi zuò

10

(90)

ǎn bèi bèi bèn biào bìng cǎi 倀 chāng chāng , chàng chě 俿 chù , tì chuí cuì dǎo , dào dōng fǎng fèi fèng guān hòu hùn huò jiǎn jiàn jiàn jié jiè jìng , liàng jiù juàn jué , juè kōng lái lèng liǎng lún luǒ mén nǎi pái péng qiàn , qìng nìng qīng ruò shà shū shū sōng suī tán cháng , tǎng tiǎn wǎn xiào xīn xìng yáo yīng zhài zhī zhí zhí zhuō zōng zǒng

11

(69)

bèi bèi bǐng cāi , sī chā cháng chēng chǒu chǔn duān è fèn fēng gu huáng jì , jié jiǎ , jià , xiá jié kǎn kuǐ lóu , lǚ miǎn ǒu piān qián rǒng ruǎn shěng sǒu suō tǎng tíng tōu tōu wēi wěi wěi xié xiè xún ān yǎn yàn yǎo xiè yóu zán zhā zhàn zhēn zhì zhòng zǒng zuò

12

(41)

ào bàng bèi bèi bīn bìng cāng chǔ chù dǎi diān hào jiā jiǎng jié jué liàn nuó qiàn shān táng tǎng xiā xiào yǎng yáo róng yuàn yùn zài zhì zhòu

13

(33)

cān chì chuán chuǎng cuī dòng guāng hàn jǐn jìng léi màn péng piào qīng shǎ shāng sǒng tǎn xiàng xiè yān yíng yōng zāo zhài zhāng zǒng

14

(42)

chán chǎng chuǎn dàn dēng è fèn huì jiàn jiāo jiǎo jǐng jiǒng jiù jùn láo liáo lǐn mǐn qiáo sēng shàn tiě tóng , zhuàng tuǐ wěi xiān xiān xiàn xiàn zhuàn zǔn

15

(26)

ài can chán chù dān , dàn dāng fēng jià jiǎn jiāng jiǎo jìn kuài méng nóng qiàn qiào sài shǎ xuān zài zhòu

16

(15)

án bīn chái chóu háo jǐn kuǎng lán níng qióng tái

17

(15)

bào biāo cháng chǔ léi , lěi liè qìng wěi yōu zǎn zhì

18

(4)

chèn shū téng

19

(3)

chán lǒng ráng

20

(1)

huì

21

(5)

luó nuó yǎn zǎn

22

(1)

tǎng

23

(1)

lěi

24

(1)

nàng