GY汉语字典

查找部首“”,找到 38 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

1

(2)

wan

2

(2)

miē , niè

3

(4)

xiāng

4

(2)

ha , ri

5

(3)

dou ge , ri

6

(10)

ga , ri mǎi mo , ri náng o dao , ri

7

(2)

ca luàn

8

(5)

po , ri sa xué

9

(7)

ri , za ri , zu ēr ri , sao

11

(1)

qián