GY汉语字典

查找部首“”,找到 57 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

笔画 汉字

1

(1)

2

(11)

dīng , zhēng kǎo mo , ne , o , ye shàng xià yǒu

3

(12)

sān shǎng , shàng mǒ , wàn xià yú , yǔ , yù zhàng

4

(8)

chǒu chǒu gài miǎn mó , wú zhuān

5

(10)

bǐng cóng dōng jū , qiě shì shì

6

(5)

chéng diū liǎng qiū

7

(5)

lí , lì liǎng yán yǒu

8

(5)

biǎo bìng liǎng sāng , sàng