GY汉语字典

查找笔画“9”,找到 1693 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

āi ǎi ān án ǎn àn àn àn áng āo ǎo bāi bǎi , bó , bò bài bǎn bāng bāng bǎng bāo bǎo bǎo bēi bēi , bèi bèi bēn , bì béng bèng bèng fèi biān biǎn , piān biǎn 便 biàn , pián biàn biàn biāo biāo biāo pīn nèi bǐng bǐng bǐng bǐng bǐng bing bìng cán cāng zāng cǎo ri , za chā chá chá chá , zhā chá chá chá chà chà chā , chà , chāi , chài , cī chà chài chān chǎn cháng chǎng chāo chāo cháo chē chē chén chèn chēng chēng chéng chéng chéng chéng chéng chéng chéng chěng chí chí chí chǐ chǐ chì chì chì chōng chóu hào chú chù chù 穿 chuān chuán chuǎn chuāng chuàng chūn chún cí , zǐ cōng ri , zu cuì cún 籿 cun cuò dài dāi , dài dài dài dài dài dài dān dān dān dǎn dǎn dàn dǎng , dàng dàng dàng dǎo diān diǎn diàn diàn diàn diǎo dié dié dié dié dié dié diè dié , yì dīng , dǐng dìng dōng dōng dòng , tóng dòng dòng , tóng tóng dòng , tōng dòng dòng dòng dòng dòng dōu dǒu dǒu dòu dù , duó duān duàn duī duì dǔn dùn dùn dùn dùn duō duǒ duǒ duò duǒ duǒ duò duǒ é è è è ě è é ěn ēr ér ér ér ér ěr ěr èr èr fán fàn fāng fǎng fēi fěi fěi fèi fèi fen fēn fèn fēng fēng fēng fēng fēng béng bāo , fú fú , fù gāi gāi gāi gāi gài gān 竿 gān gāng gāng , gàng gào gào gào gé , jí gěi , jǐ gén , hěn gèn gēng gěng gōng gǒng hóng gōu gōu , gǒu , jǔ gǒu gǒu gǒu gòu gòu hòu qiǎ gū , gǔ guā guǎ guà guǎi guǎi guài guān , guàn guān guàn guāng guāng guāng guāng guāng guàng guī guī guī guǐ guǐ guǐ guǐ guǐ guǐ guǐ guì guó hā , hǎ , hà hái hài hān hán hán hang háng hāo hao hǎo hào hào hén hěn hěn hèn héng héng héng hōng , hǒng , hòng hōng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hóu , hòu hóu hòu hòu hòu hòu hòu hǔ , xǔ huā , huá huá huá huái guō huán huán huān huán huàn huàn huāng huāng huáng huǎng huǎng huī huī huī huī huī huī , huǐ huī huí huí huí huí huí huì , yuě huì , kuài huì huì huì huì hūn hūn , xūn hún , hǔn hǔn huó huǒ huò jié jǐ , jì jiā jiā jiā jiā jiá jiá jiǎ jiǎ jiǎ jià jiān jiān jiǎn jiǎn jiǎn jiàn jiàn jiàn jiàn jiàn jiāng jiāng , jiàng , qiāng jiāng jiǎng jiàng jiàng jiāo jiāo jiāo jiāo jiāo jiāo jiāo jiǎo jiǎo jiǎo jiǎo jiào , qiáo jiào jiào jiē jié jié jiē , jié jié jiè jiè jiè jiè jiè jiè jīn guān , jīn , qín jin jīn jīn jīn jǐn jìn jìn jìn jīng jīng jīng jīng jǐng jǐng jìng jìng jìng jìng jiōng jiōng jiǒng jiǒng jiǒng jiū jiǔ jiù jiù juān juǎn , juàn quān jué jué jué jué jué jiào , jué jūn jūn jūn jūn jùn jùn jùn ka kāi kǎi kǎi kǎi kǎn kān , kàn kàn kāng kàng kǎo kǎo qià hāi , hái , ké kěn kōu kòu kuā kuā kuǎ kuà kuài kuài kuāng kuāng kuāng kuāng kuáng kuàng kuàng kuí kuì kuò kuò lá , là lāi lán lǎn làn láng láng lǎo láo lǎo lǎo , mǔ lǎo lǎo lěi lěi lèi lì , yuè liǎ , liǎng luán liàn liáng liàng liè lie , ri liè liè liè liè liè lín , lìn lìn líng líng líng líng líng lìng liú liǔ liǔ liǔ liǔ gē , kǎ , luò lóng lóng lóng lóng lóu lu luán luán luò luò lào , luò luò luò mā , mǎ , mà mǎi mài , mò máng máng máng máng mǎo mào , mò mào mào méi méi měi měi mèi mèi mèi méng mī , mǐ fǔ , miǎn miǎn miǎn miàn miǎo miǎo miào miào miē mín mín mǐn mǐn mǐn míng míng míng mǐng mōu móu mǒu mie nǎ , nà , nǎi , né , něi nà , nuó nǎi nài nài nán nā , nán nán náo nǎo nǎo nián nián niǎo niè niè nǐn níng niǔ nóng nóng nòng nüè nuó ōu pài pā , pài pān bàn , pán pàn pàn pàn hóng páng pán , pàng bāo , páo , pào páo páo bēi pēi pěi pèi pèi pén pēng píng bàng péng fa pa , xi pián pīn pīn pǐn pīng bīng , bǐng , píng píng píng píng píng píng ni , po , pu pu bu qì , xiè qì , qiè jì , qí qià qià qià qiān qiān qian qián qián qián , xún qián qiàn qiàn , xī qiāng qiáo qiáo qiào qiào qiào qiè qiè qīn , qìng qīn qīn qīng qīng qíng qióng qiū qiū qiū qiú qiú qiú qiú qiú bèi quán quán quán quán quán quán quǎn juàn què rán rán rǎn rǎn ráo , yáo ráo ráo , rǎo rào rěn rèn rèn rèn róng róng róng róng róng róng róu ruǎn sa , ying sàn sāng shā yán shān shān shān shān shǎn shǎn shāng shǎng shàng sháo sháo shé shè shēn shēn shēn shēn shēn shēn shén shěn shěn shèn shèn shén , shèn shèn shēng shēng shēng sheng shèng shēng shěng , xǐng shī shī shī shī shí shí shè , shí shí shí shí shí , sì , yì shǐ shǐ shǐ shì shì shì shì shì shì shì shì shì shì shì shì shǒu shǒu shòu shū mào shù shù shù shù shù shù shuǎ shuài shuān shuān shùn shuì , shuō , tuō , yuè shuò sāi , sī qí , sì ri , sao sōng sōng sòng sòng sōu sǒu sōu , sǒu suī suì sūn sūn xùn tāi tái tái tài tān tàn táo táo táo bo , da tián tián tián xián tián tiǎn tiāo tiāo tiāo , tiǎo tiáo tiǎo tiē tīng tīng tíng tíng tíng tǐng tǐng tǐng tōng tóng tóng tóng tǒng tòng tuàn tuǐ 退 tuì tuì , tuō tuó tuò wàng wāi , wǎi wān wan wán wēi wéi wéi wéi wéi wéi wěi wèi wèi wēn mín wén wō , zhuā 洿 āi xǐ , xiǎn dié , xì há , xiā xiá xiá xiá xiá xiá xiá xiān xiān xián dàn xián xián xián xiǎn xiǎn xiàn xiàn xiàn xiàn xiāng , xiàng xiāng xiáng xiǎng xiǎng xiǎng xiǎng xiàng hàng , xiàng xiàng xiāo xiāo , xuē xiāo xiāo xiāo xiáo xiào xiào xié xié xié xié xié xié xiè xiè xiè xiè xīn xìn xīng xing xíng xíng xíng xíng xìng xiōng xiōng xiōng xiū xiū xiū huā , xū xuǎn xuān xuán xuǎn xuàn xuàn xuàn xué jué xūn xún xún xún xún xún xún xùn xùn 迿 xùn xùn yā , yǎ yān , yàn , yè yān yán yán yán yán , yàn yán yǎn yǎn yǎn yǎn yǎn yàn yàn yàn yàn yāng yāng yáng yáng yáng yáng yáng yǎng yǎng yǎng yáo yáo yáo yáo yǎo yǎo yào yào yāo , yào duǒ tí , yí 羿 yīn yīn yīn yīn yìn yīn yīn yín 泿 yín yìn yìn yíng xíng , yíng yíng yǐng yǐng yìng yǒng yǒng yǒng yǒng yōu yóu liú yóu , yòu , zhú yóu yǒu yòu yòu yòu yòu yòu yòu yòu yòu yòu yú , yù yǔ , yù yuān yuán yuán yuán yuǎn yuàn yuàn yuē yuè yào , yuè yún yún yún yún yǔn yùn zā , zǎn zāi zài zán zǎn zao zǎo zěn zhā zhā zhǎ chà , zhà zhā , zhà shān shān , zhà zhá , zhà zhāi zhai zhān zhǎn zhàn zhàn zhang zhāo zhào diào zhào zhào zhào zhé zhé zhé zhè zhēn zhēn zhēn zhēn zhěn zhěn zhěn zhēn , zhěn zhěn zhèn zhèn zhèn zhèn zhēng zhēng , zhèng zhēng zhēng zhēng zhěng zhēn zhēng , zhèng cóng zhī zhī zhī zhǐ zhī zhī zhǐ zhī zhí zhǐ zhǐ zhǐ zhǐ zhǐ zhǐ zhǐ zhi shì , zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhōng zhōng zhōng zhōng chóng , zhǒng , zhòng zhòng zhòng chóng , zhòng pán zhōu zhōu zhōu zhóu , zhòu zhòu zhòu zhòu zhòu zhòu zhòu zhū zhū zhú zhú zhú zhù zhǔ , zhù zhù zhù zhù zhòu , zhù yè , zhuāi , zhuài zhuān zhuān zhuǎn zhuāng zhuàng zhuī zhūn zhuō zhuó zhuó cí , zī 姿 zǒng zòng zòng zòu zuó zuò zhà zuò zuò zhuān qióng zhèng shī yan