GY汉语字典

查找笔画“8”,找到 1435 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

shī , zhou āi ān àn āng , háng áng àng ào ào ǎo , ào , niù ào bǎi bài bài bān fén bǎn bǎn bǎn bǎn bàn bàn bàn , pān , pàn bàn xiù bàng bāo bāo bǎo bǎo bǎo bào bēi bēi bèi bèi bèi bèi bēn , bèn bēn běn bēng biān biǎn bian pàn , pīn biàn biǎo bǐng bǐng bǐng bǐng bìng bìng bìng bō , bǒ bó , pō cǎi , cài cān , cēn , sān , shēn cào cè , zè , zhāi zai chǎ , chà chà chà cā , chāi chāi chái chǎn chāng cháng chàng chāo chāo chǎo chè chè chēn chén chèn chēng dīng chéng chéng chéng chéng chì zhī chí chǐ chǐ 齿 chǐ chì zhì chǒng chōu chǒu chǔ chù zhù chù chù chuàn chuáng chuàng chuī chuí chūn chūn cī , cì cōng cōng , zōng cōng dá , tà dài dài dài dài dài dài dài chán , dān , shàn dān , dàn dàn dǎn dǎn dàn dàn dàn dàng dàng dāo dào dí , dì chí , dǐ de , dǐ diǎn diǎn diàn diàn diāo diào dié dié dīng dǐng dìng dōng dōng dōng dōng dòng , tóng , tǒng dǒu duì dùn duō duò duǒ duǒ duò duò duǒ ē 妿 ē ě è è ě ér ér ěr èr , nài èr fán fán fán fán fàn fàn fāng fāng fáng fáng fǎng fǎng fǎng fàng fēi féi fèi fèi fèi fèi fèi fēn fēn bīn , fēn fén fén bān fèn 忿 fèn fēng fēng fèng 彿 fèi , fú fú , fù gāi gāi gāi gāi gān gān gān gǎn gǎn gǎn nián gàn gān gàn gāng gāng gāng gāng gǎo gēng gēng gōng , gòng gōng gōng gǒu gǒu gǒu gòu gòu gòu gòu guā gū , guā , guǎ guà guà guà guāi guǎi guài guān guàn gōng guāng guāng guāng guī guī guǐ guǐ guǐ guǐ guì guì guì guì , jǔ guì , jiǒng wāi guó guó guó guǒ hāi hán xián qín háng háng hào ā , hā , hē , kē hé , hè , hú , huó , huò hěn hōng hóng hóng hóng hóng hòu hǔ , hù huà huà huà huán huán , xún huǎng huī huí huí huì hūn hǔn huó huò huò jí , qì jiā jiā jiā jiā jiǎ jiá jià jiān jiān jiān jiān jiān jiǎn jiǎn cún jiàn jiàn jiàng , xiáng jiāo jiǎo jiǎo , yáo jié jié jié jié jié jié jiě jiě jiè jiè chǎn jiè jin jīn jīn jǐn jǐn jìn jīng jīng jīng , jìng jīng jǐng jǐng jìng jìng jīng , jìng jìng jiǒng jiǒng jiū jiǔ jiù jiù jū , zū jǔ , zuī jǔ , jù juǎn , juàn , quán juǎn juàn jué jué jué kā , kǎ gā , kā kǎi kǎi kài yán kǎn hāng , kàng kē , kě kěn kěn kōng , kǒng , kòng kǒu kòu gǔ , kǔ kuǎ kuài kuài kuāng kuāng kuāng kuàng kuàng kuàng kuī 岿 kuī kūn kūn kuò lā , lá , lǎ lái lán láng láng lǎo lěi lèi lián lián liàn liǎng liào mao liè liè lín līn líng líng líng líng lǐng lǐng líng líng líng líng líng , lìng liú lóng lóng , shuāng lóng lǒng lǒng lǒng lòu lún lún luó luǒ luò m , móu mài gān máng máo máo máo mǎo mǎo mǎo máo , mǎo mào mào méi méi méi mèi mèi mèi biàn mén mén máng , méng méng mèng shēn bì , mì měng , mǐn miàn miáo miǎo miào min mín mín mǐn mín mín mín mín mín mǐn mǐn míng míng mǐng mìng mā , mǒ , mò 歿 bǎi , mò móu móu m , mǔ nǎi nài nán nán zhān náo , nǔ náo nào nèi ní , nì chí niān nián niàn niǎo yuán nié níng níng , nǐng , nìng níng nìng nìng chǒu , niǔ niǔ nóng nüè , yào ōu ōu ōu bà , pá pāi bàn , pǎn pàn pàn pàng páng pàng pāo páo páo páo páo pào pāo , pào pēi pēi pēi pèi pèi pén pěn pēng pēng pēng péng po , ri piě pín pín píng píng píng ping píng píng pǎi , pò pǒu qī , qì jī , qí jī , qí qiá qià qiān qian qiān qiān qián jiān , qiǎn qiǎn qiāng qiāng , qiàng qiāng qiāng qiāng qiàng qiáo jiā , qié qiè qiè qiè qǐn qīng qīng qíng qǐng qǐng qióng qióng qiū qiú qiú ke , o , pi quán quán zhèn quàn , xuàn guì , quē qūn rán rán rǎn rǎn ruǎn ruǎn ruì rě , ruò sān sāng , sàng sa chà , shā shān shān shān shān , shàn shǎn shàn shān , shàn shàng shàng sháo , tiáo shào shě , shè shè shēn shēn shēn shēn shēn shēn shēn shěn shěn shèn shēng shēng shēng shēng shī shī shī shī shī shí shí shí shí 使 shǐ shǐ shǐ shì shì shì shì shì shì shì shì shòu shū shū shū shū mi , ne , zu shù shù shuā , shuà sōng sōng sōng sǒng xún suǒ tuō ta tāi tāi dài , tái tái tái tāi , tái tài tài tān tán tǎn táng tǎng tāo táo táo tián tián tiǎn tiāo tiáo tiáo tiáo tiē tiè tiē , tiě , tiè tīng tǐng tóng tóng tǒu tūn tuō tuō tuō tuō tuō tuó tuó tuó tuó tuó tà , tuò wán wǎn wāng wǎng wǎng wǎng wǎng wàng máng wēi , wěi huī , wěi wěi wèi wèi wén wěn wěn wèng gā , xiā xiá xiá xià xiān xiān xiān xiān xián xián xián xiǎn xiǎn xiàn 线 xiàn xiàn xiàn xiáng xiáng xiǎng xiāo xiāo xiào xiē xié xié xiè xiè xiè xiè xiè xīn xīn xīn xín xīn shēng , xīng xíng xíng xìng xìng xìng xiū xiú xiù xuān xuàn xuàn xué xuè xué xuè xué xué yuè xuè xún xùn yá , yà yán yán 沿 yán yán yán yǎn yǎn yǎn yàn yǎng yāng yāng yāng yáng yáng yáng yáng yáng yǎng quān yǎng yàng yǎo yāo yáo yáo yǎo yǎo yāo yǎo yǎo yē , yé yī , yǐ zhí 驿 yīn yín yín yìn yīng yíng yōng yǒng yong yǒng yòng yōu yōu yōu yóu yóu yóu yòu you yòu 糿 gōng wū , yū yǔ , yù yō , yù yuān yuán yuàn yuàn yuè yuè yún mén yùn yùn zāi , zī zǎng zǎo zé , zhái zé , zhài zǎ , zé , zhā , zhà zhā zhá zhǎ zhān zhǎ zhǎn zhàng zhàng zhāo zhāo zhāo zhǎo zhào zhé zhé zhě zhēn zhěn zhěn zhēng zhēng zhēng , zhèng zhēng zhēng zhēng , zhèng zhèng zhī zhī zhī , zhì zhī zhí zhǐ zhí zhǐ zhǐ zhǐ zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhì zhōng zhōng zhōng zhōng zhǒng zhòng rèn zhōu zhōu zhóu zhǒu zhǒu zhòu zhòu zhòu zhòu zhū zhū zhū chù zhú zhǔ zhǔ zhù zhù zhù níng zhù zhù zhù zhuān zhuái , zhuǎn , zhuàn zhuàng zhuī zhuǐ zhūn zhuó zhuō zhuó zhuó zhuó zōng zōu cù , zú huà zuò zuò zuò zuo zhòu kuǎi gāng chōu , chóu