GY汉语字典

查找笔画“7”,找到 1080 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

ā , ǎ , à , ē a , e , si ǎi áng ǎo ǎo ào 夿 ba bǎ , bà bài bài bān , pān bǎn bǎn bàn , pàn bàn bao bào bēi , pí , pō bèi bèi bèi bèn bēng bǐ , pǐ biàn biàn biàn biàn biàn biàn biāo , sháo bié bié , biè bīng bǐng bǐng bà , bǎi , bó bèi , bó pèi cái cái ca càn cāng cāng cén céng chā , chà chāi chà chǎn , chàn chǎn cháng cháng cháng cháng chàng chàng chāo chāo , chǎo chē chě chè chén chén chén chén chēng chéng chī chì chí chǐ chǐ chì chì chì chōng chōng chǒu chū chù chuān chuàn , guàn chuàn cōng chuáng chuàng chuī chún chuò cōng cōng cuì cūn dāi dāi , tǎi dài dān dàn dàn dǎo dèn dì , duǒ diàn , tián diàn diàn , yán diāo tǐng dīng dīng dīng , dìng dìng dòng dōu dǒu dòu dǔ , dù duì duì duì dūn dùn , tún dùn dùn , zhuàn é é é ě ě ě ě ēn ér huān fán fán fǎn fàn fàn fāng , fáng fāng fáng fǎng , páng fǎng fèi fēn fēn fēn fēn méi fén fén fén fén fèn fèn fēng fēng fēng féng féng fó , fú fǒu , pǐ fǒu fū , fú fèi , fú m gā , jiā , qié gǎi gān gān , gǎn gān gān gàn gàn gāng , gǎng , gàng gāng gāng gāng , gàng gao gào gēng , gèng gōng gōng gǒng gòng gōu gōu gū , gù gǔ , yù gǔ , yù guī guī , jūn , qiū guǐ guō guó hài hān hán , hàn hán hǎn hàn kēng háng háng hàng hé , hè hēng hōng hóng hóng hóng hóng hóng hóng hǒu hōng hǒu huā lún 怀 huái huài hái , huán huàn huàn huāng huí hún huō huò gǒu jiā jiā jiá jiá jiān jiān jiān , jiàn jiàn jié jiǎo jiǎo , jué jiào jiē jié jié jié jié jié jiè jiè jiè jiá jiè gài , jiè jìn , jìng jìn jìn jìn jīng jīng jīng jǐng jǐng jǐng jǐng jìng jiǒng jiǒng jiū jiū jiū jiu jiǔ jiǔ jù , qǔ juàn yuè jué jué jué jūn jūn jūn jùn kài kǎn kāng kàng kàng kàng kàng ké , qiào háng , kēng rǒng kēng kōu kōu kuài kuài kuáng kuáng kuáng kuàng kuàng kùn lāi , lái lán láo láo láo lěng lí , lì lián lián liáng liǎng liáo liǎo , liào liào lín lìn líng líng líng lín pài lǒng liù , lù luè luǎn luàn lūn , lún lún lún guān , lún mài mài mài māng máng , méng máng máng háo cǎi mào mào wěn méi méi , mò měi mēn , mèn miǎn , wèn miǎn miào mǐn mǐn mǐn miǎo nǎi nán nà , nè nǐ , nì 尿 niào , suī niè nìng niū niú niǔ niǔ niǔ niǔ lòng , nòng ǒu ǒu òu ōu , òu pàn pàn pàn fāng páng pāo bào , páo pèi pēng pī , pí bì , pí piān pìn pīng píng póu póu qí , yín qiān qiān qiān qiān qiān qián qián qián qiàn qiāng , qiàng qiāng qiāng , qiǎng sa , su qín qín qín qǐn qìn qìn qìn qìn qióng qiū qiú qiú tài què qūn rǎo rén rén rén rěn rèn rèn rèn rèn rèn rèn rèn rèn réng róng ròu ruì ruì rùn shā , shà shā shān shān shā , shān mián shān shào shào shào shé shè shēn shēn shěn dǎn shěn shēng shēng shēng shi shí shi shí , zhì shǐ shì shì 寿 shòu shū shū shù shǔn cì , sì sōng , zhōng sòng tái tái tài tài tān tán tǎn tè , tuī tī , tǐ tiáo tīng dīng , tīng wéi tóng tóng tóu 禿 tuán tūn tūn tún tún tun tún tuō tuō , tuó tuó tuó tuǒ wán wán wàn wán wàn wan wāng wāng wāng wǎng kuáng wàng wàng wéi wéi wéi wéi wéi wěi , yǐ wěi wěi wěi wèi wén wén wén wěn huá mǐn wěn wèn mén , wèn hū , wù jì , xì xiá xiān xiān xiān xián xian xián xiàn , xuán xiàn xiàn xiáng xiào xiāo , xiào xiè xiè xīn xīn xīn , xìn xīn xìn xíng xíng xìng xiōng xiōng xiòng xiù 汿 xuān xué xuè xūn xún yán yán yán , yuán yán yán yǎn yǎn yàn yàn yáng yáng yáng , yàng yáng yǎng yāo yǎo yǎo ye ǎi , yǐ 伿 zhì yín yín chán yǐn yǐn , yìn yīng , yìng yīng yíng yíng yōng , yòng yǒng yōu yōu yóu yóu yóu yǒu yǒu yǒu yǒu yòu yuān yuán , yún , yùn yuán yuán yuǎn yuān yuè yuè 礿 yuè hōng yún yún yun yún yún yún , yùn yǔn yǔn yǔn yùn zāi zāi zào zào zào ze zhǎ zhà zhà zhàn zhāng , zhàng jué zhàng zhàng zhāo zhāo zhǎo zhào shé , zhē , zhé zhè , zhèi zhēn zhěn zhèn zhēng zhěng zhèng zhī , zī zhī zhī zhǐ zhǐ zhǐ zhǐ zhī zhǐ zhǐ zhǐ zhì zhì zhì zhì zhōng zhōng zhōng zhòng zhòng zhōu zhǒu zhòu zhǔ zhù zhù chú , zhù zhù xù , zhù zhù zhuā zhuàn zhuāng zhuāng zhuàng zhuàng zhuì zhūn zhūn zhuó zòng zōu zǒu zuǒ zuō , zuò zuò zuò zhòu gāng sǒng , yú