GY汉语字典

查找笔画“6”,找到 670 个字,点击要查看的汉字,显示注释! 备注(汉字下面是拼音)

ā , yā ài ān àn , hān bǎi bǎn bāng bīn bīng bīng , bìng cāng cǎo chā chā chāi chà chà chái 辿 chān chǎn chàn chāng cháng , chǎng chào chē chén chén chuǎng chéng chéng chéng chī chí chí chí chōng chōng , chòng chóng , huǐ chū chuán , zhuàn chuǎn chuàn chuāng , chuàng cuān cuì cūn cún cǔn dòu dà , tài dǎn dǎn dāng , dàng dàng dàng dāo dāo dǎo dèn dēng de , dì tuí diǎo diào diào dīng diū diū dòng dǒu duì dùn duō duō duó duǒ duǒ é è ài ér ěr èr fān fān fǎn 奿 fàn fàn fāng fáng 仿 fǎng , páng 访 fǎng fēi fèn fēng fēng fěng fǒu gǎi gān gǎn gān gāng kēng gē , hé gě , gè gèn gěn , gèn gèn gǒng gōng , gǒng , gòng guān guān , guàn guāng guāng guǎng guī guǐ guì guō , guò hài hàn hàn hán , hàn hàn hǎo , hào gě , hé hōng hóng gōng , hóng hòu huā , huá , huà huá , huà huān huāng huī huī huí huì , kuài huì huǒ huǒ huà ji jǐ , jì gā , jiā , jiá jià , jiè gān , jiān jiān jiān jiǎn , nān jiàn jiāng jiǎng jiàng jiàng jiàng jiāo jiē jìn jìn jǐn , jìn jǐng jiū jiū jiǔ jiǔ jiù jué jué jué jué jūn ga , ri gāng , káng kàng kàng kàng kǎo kǎo kěn kēng kòu kuā kuāng kuǎng kuàng kuàng kuò lǎo lěi lěi lē , lèi liǎng liào liè liè liú hóng lún lún , lùn má , mǎ mǎi mài máng máng máng máng me měi mén mián miē míng mo , ri móu , mù ga , la , xi nā , nà , nè , nèi , nuó nǎi nān náng nián niè nóng tǎng nuán o ōu pāng péi pèi péng pìn pīng piáo , pō , pò , pǔ jì , qí qià qiān qiān qiān qiān qiān qiān qiān qián qiàn qiáo qié qìng qióng qiū qiú qiú qiú qū , qǔ quán quán rén rén rén , rèn rèn sa , te rèn réng róng ròu ru ruǎn ruò sān sǎn sǎo , sào sè , shǎi shā shan shàn shāng què , sháo shé shè shè shēn shēn shěn shēng shī shǐ shì shì shì shōu shǒu shú shù shuò shì , sì sòng suī suì sūn shāng , tāng , tàng xíng tiān tiāo tíng dao , ri tóng , tòng tǔ , tù tu tuán tuán tǔn tuō tuō tuō tuō duǒ , tuó tuǒ wán wán wán wán wáng wǎng wàng wēi wéi , xū wěi wěi wěn wèn wěn 西 hū , huī , xì hè , xià xia xiān xiān qiàn , xiān xiāng xiàng xiāo xiāo xié xié xié xié , yé xīn xǐn xìn xìn xīng , xìng xíng háng , hàng , héng , xíng xíng xiōng xiōng xiōng xiōng xiū xiǔ xuān xiě xún xún xún xùn xùn xùn xùn yā , yà yán yán yǎn yā , yàn yáng yáng yáng yáng áng , yǎng yāo yáo yǎo yin yīn yīn yīn yín yōu yǒu , yòu 屿 xū , yū , yù yuán yuán yāo , yuē yuè zhuó yún yǔn zài zài zài zǎo chǐ zhā zhái zhàng zhào zhēn zhèn zhèn zhēng , zhèng zhī zhí na zhǐ zhǐ zhǐ zhì zhì zhōng zhōng zhòng zhòng zhōu zhōu zhòu zhū zhú zhù zhuāng zhuāng zhuàng zhuó zhuó zhuó mā , zī zǒu zhú yáng xīn